Het plan voor de CD-opname van de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht (1457-1505) door het ensemble Cappella Pratensis werd door de covid-pandemie uitgesteld. Dit had tot gevolg dat het ensemble pas in september 2022 de opnames kon voltooien. Dat gebeurde na een reeks concerten waardoor de muziek nog verder heeft kunnen groeien in diepgang en expressie.

English version below

De componist Jacob Obrecht werd geboren als zoon van de stadstrompettist in Gent. Hij was een componist van de Vlaamse School. Een stijlrichting van polyfone vocale muziek die hoogtij vierde tussen 1400 en 1600 in de Lage Landen. Obrecht kwam uit de derde generatie waar ook Heinrich Isaac en Josquin Desprez toe behoorden. Hij volgde Josquin Desprez zelfs op in Italië (Ferrara). Het land dat Desprez juist ontvluchtte vanwege de pest-epidemie, de ziekte waaraan Obrecht in 1505 stierf.

De Vlaamse School was een stijlrichting die ontstond vanuit de Georgiaanse muziek. Deze Georgiaanse melodieën werden veelal als Cantus Firmus (CF) gebruikt, als hoofdmelodie, en vormden de basis vanwaaruit de componist zijn polyfone structuren bouwde. Obrecht gebruikt als Cantus Firmus voor zijn Missa Maria Zart, het Duitse religieus lied Maria Zart, von Edler Art. Met deze melodie als basis, maar wel met de Latijnse mis-teksten Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei, creëerde hij de Missa Maria Zart, dat met fraaie parallelle stemmen, ostinato-ritmes en melodische wendingen een bijzonder muzikaal bouwwerk is. De lange melodische lijnen die als begeleiding dienen voor de tekst. Een compositie-techniek die duidelijk te horen is in het Gloria, dat zich na een unisono gezongen zin: Gloria in Excelsis Deo, ontvouwt tot een kathedraal van polyfonie.

Cappella Pratensis werd opgericht in 1987 en staat onder leiding van Stratton Bull. Het ensemble is gespecialiseerd in het uitvoeren van vocale muziek uit de 15de en 16de eeuw, gebaseerd op wetenschappelijk bronnenonderzoek. De uitvoering van Cappella Pratensis is adembenemend mooi. De rijke polyfone stukken waar de gezongen teksten melismatisch worden ondersteund zijn magistraal. De zangers klinken homogeen, waarbij alle stemmen gelijkwaardig zijn en zich als een overweldigend metier ontvouwen. Fantastisch dat zulke eeuwenoude muziek nog zo’n aantrekkingskracht heeft op de hedendaagse mens. Zeker als de uitvoering met zoveel liefde en aandacht is gebracht, is de betovering des te groter.

*Klik hier voor de recensie van Ezekiel’s Eagle van Cappella Pratensis.

English version

The plan for the CD recording of the Missa Maria Zart by Jacob Obrecht (1457-1505) by the ensemble Cappella Pratensis has been postponed due to the covid pandemic. As a result, the ensemble was not able to complete the recordings until September 2022. This happened after a series of concerts that allowed the music to grow even further in depth and expression.

Jacob Obrecht was born as the son of the city trumpeter in Ghent (Belgium). He was a composer from the Flemish School. A style of polyphonic vocal music that reigned supreme between 1400 and 1600 in the Low Countries (nowadays Belgium & The Netherlands). Obrecht came from the third generation that also included Heinrich Isaac and Josquin Desprez. He even succeeded Josquin Desprez in Italy (Ferrara). The country that Desprez just fled because of the plague epidemic, the disease from which Obrecht died in 1505.

The Flemish School was a style that originated from Georgian music. These Georgian melodies were often used as Cantus Firmus (CF), as the main melody and formed the basis from which the composer built his polyphonic structures. Obrecht uses as Cantus Firmus for his Missa Maria Zart, the German religious song Maria Zart, von Edler Art. With this melody as a basis, but with the Latin mass texts Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus and Agnus Dei, he created the Missa Maria Zart, which is a special musical structure with beautiful parallel voices, ostinato rhythms and melodic twists. The long melodic lines that serve as an accompaniment to the text. A compositional technique that can clearly be heard in the Gloria, which, after a sentence sung in unison: Gloria in Excelsis Deo, unfolds into a cathedral of polyphonic voices.

Cappella Pratensis was founded in 1987 and is led by Stratton Bull. The ensemble is specialized in performing vocal music from the 15th and 16th centuries, based on scientific source research. The performance of Cappella Pratensis is breathtakingly beautiful. The rich polyphonic pieces where the sung texts are melismatically supported are majestic. The singers sound homogeneous in which all voices are equal and unfold like an overwhelming metier. It is fantastic that such age-old music still has such an attraction for today’s people. Especially when the music has been performed with so much love and attention, which makes the enchantment even greater.

*Click here for the review Ezekiel’s Eagle of Cappella Pratensis.

Cappella Pratensis: Missa Maria Zart (Challenge Records)

© Mattie Poels.