Ezekiel’s Eagle is het tweede album in een serie van uiteindelijk vijf CD’s met vocale muziek uit de ’s-Hertogenbosche Koorboeken. Op dit album horen we polyfone vocale werken gecomponeerd door Jean Mouton (1459-1522), schitterend uitgevoerd door het Nederlands vocaal ensemble Cappella Pratensis.

English version below

Aan het begin van de Renaissance (begin 14de eeuw) zorgden de vele kerken en kloosters in ’s-Hertogenbosch ervoor dat de stad ook wel Klein Rome werd genoemd. In die tijd was God niet langer de centrale figuur, maar de mens: het individu. De boekdrukkunst werd uitgevonden, men liet zich inspireren door de (Griekse) oudheid, en schilders en componisten ondertekenden hun composities met hun naam, zodat wij nu weten wie wat schilderde of componeerde. Het genootschap Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (opgericht in 1318) in ’s-Hertogenbosch had veel zangers, schilders (waaronder Jheronimus Bosch) en componisten in dienst, wiens werken bewaard zijn gebleven. Waaronder de polyfone compositie Missa Tua est potentia en polyfone motetten van de Franse componist Jean Mouton (1459 – 1522) die opgenomen zijn in de collectie koorboeken MS152 en 155. Deze werken worden nu uitgevoerd door het Cappella Pratensis. Een vocaal mannen-ensemble dat zich sinds 1987 toelegt op polyfone werken uit de Renaissance. Na gedegen onderzoek brengen deze 8 zangers, onder leiding van Stratton Bull, polyfone werken ten gehore. Naast de schitterende mis Missa Tua est potentia (een pleidooi voor vrede en bescherming) is het album doorspekt met Plainchants. Gregoriaanse melodieën die door Cappella Pratensis, al improviserend, polyfoon zijn gezongen waarbij de oorspronkelijke Gregoriaanse melodie wordt beschouwd als de Cantus Firmus (CF), de hoofdmelodie. Cappella Pratensis toont zich ook hier weer een uitmuntend ensemble, met stuk voor stuk voortreffelijke zangers. Vocalisten die allen ook solisten zijn en veel samenwerkten met diverse ensembles. Hierdoor ontwikkelden ze een multiple vocale kleur die onontbeerlijk is voor het zingen in ensemble. Een voorwaarde voor het uitvoeren van polyfone Renaissance muziek, waar de koorstemmen met elkaar, in samenzang, het vocale timbre bepalen. De muziek moet klinken als een éénheid, en dat is precies waar Cappella Pratensis zo goed in is: vocale muziek in voortreffelijke harmonie!

English version

Ezekiel’s Eagle is the second album in a series of five CDs of The Den Bosch Choirbooks. On this album there are polyphonic vocal works composed by Jean Mouton (1459-1522), beautifully performed by Dutch vocal ensemble Cappella Pratensis.

The many churches and monasteries in ‘s-Hertogenbosch (city in the south of The Netherlands) made the city also known as Little Rome at the beginning of the Renaissance (early 14th century). At that time God was no longer the central figure, but the person was: the individual. The printing press was invented, people were inspired by (Greek) antiquity, and painters and composers signed their compositions with their names, so that we now know who painted or composed what. The Illustre Lieve Vrouwe Broederschap society (founded in 1318) in ‘s-Hertogenbosch, employed many singers, painters (including Jheronimus Bosch) and composers, whose works have been preserved. Including the polyphonic composition Missa Tua est potentia and polyphonic motets by the French composer Jean Mouton (1459 – 1522) which are included in the collection of choirbooks MS152 and 155. These works are now performed by the Cappella Pratensis. A Dutch male vocal ensemble dedicated to Renaissance polyphonic works since 1987. After thorough research, these 8 singers, conducted by Stratton Bull, perform beautifully polyphonic works. Besides the wonderful mass Missa Tua est potentia (a plea for peace and protection) the album is laced with Plainchants. Gregorian melodies sung polyphonically by Cappella Pratensis, while the original Gregorian melody is considered the Cantus Firmus (CF), the main melody. Cappella Pratensis shows itself here again as an excellent ensemble, with splendid singers. Vocalists who are all soloists and have collaborated a lot with various ensembles. As a result, they developed a multiple vocal color that is indispensable for singing in an ensemble. A prerequisite for the performance of polyphonic Renaissance music, where the choral parts together determine the vocal sound and timbre as óne vocal colour. The music should sound like a unity, and that is exactly how Cappella Pratensis sounds: vocal music in excellent harmony!

  • Cappella Pratensis: Ezekiel’s Eagle (Challenge Records INT)

© Mattie Poels.