Het Tailleferre Ensemble is een bijzonder kamermuziek-ensemble dat op hun album There are Things to be Said werken speelt van overwegend vrouwelijke componisten.

English version below

Door de eeuwen heen zijn vrouwelijke componisten ondergewaardeerd. Zoals Nannerl, de vijf jaar oudere zus van Wolfgang Amadeus Mozart of Fanny, de zus van Felix Mendelssohn Batholdy. Zij kregen niet de waardering die ze verdienden. Al werden wel enkele werken van Fanny Mendelssohn na haar dood uitgegeven, in 1847. Heel langzaam komt er verandering in die onderwaardering, waardoor de muziek van vrouwelijke componisten de positieve aandacht krijgt die het verdient. Zo nam het The Hague String Trio muziek op van Miriam Hyde (1913-2005) en Dame Ethel Smyth (1858-1944). En horen we composities van de Nederlandse componiste Henriëtte Bosmans op de albums Dutch Hidden Gems van Dana Zemtsov en in de CD-box Forbidden Music in World War II.

Het Tailleferre-ensemble, dat bestaat uit acht vrouwelijke musici, speelt op hun debuut-album There are Things to be Said veel werken van vrouwelijke componisten, zoals de Sonate Champêtre van Germaine Tailleferre, There are Things to be Said voor piano, hobo en fluit van Ingrid Stölzel, het negen-delige werk Metamorphosis voor piano, hobo & fluit van Jenni Brandon, Little Duos (voor hobo & alt-hobo) van Rhian Samuel en Century Dances van Cecilia McDowell. Maar daarnaast klinken er ook enkele werken van mannelijke componisten, waaronder Three Lyrical Pieces van Bill Douglas en Trio Sonate’s van Melchior Hoffmann en Julius Röntgen, de componist die in 1883 het Amsterdam’s Conservatorium oprichtte en mede-oprichter was van het Amsterdam’s Concertgebouw.

Het Tailleferre Ensemble werd opgericht in 2019 door de hoboïsten Nicola Hands en Penelope Smith, met als doel: het promoten van vrouwen in de muziek. Dit veelzijdig acht-koppige ensemble speelt daarnaast werken van hedendaagse bekende en minder bekende componisten. Daarbij wisselt het ensemble voortdurend van bezetting, van werken voor 2 hobo’s, naar stukken voor piano en 2 hobo’s/fluit tot ensemblewerk, zoals de wereldpremière Sonate Champêtre van Germaine Tailleferre, de enige vrouw van de Groupe des Six uit Parijs in 1920. Een innovatief componisten-gezelschap waar naast Tailleferre ook Poulenc, Honegger, Auric, Durey en Milhaud toe behoorden. Een groep componisten die zich afzette tegen het pompeuze van de Hoog-Romantiek van Mahler en Wagner en de muziek terugbracht naar de emotionele essentie, waar melodie en harmonie een grote rol in spelen.

Het Tailleferre Ensemble blinkt uit op hun debuut-CD There are Things to be Said in subtiliteit. De uitvoeringen herbergen alle muzikale pastel-tinten, die samen één kleurenpalet vormt. Dat komt enerzijds door de diverse bezettingen die zorgen voor transparantie en helderheid, maar zeker ook door het voortreffelijk samenspel, de fraaie en verzorgde intonatie en de levendige uitstraling. De werken Sonate Champêtre van Tailleferre of Metamorphosis van Brandon verdienen namelijk een totaal andere benadering en muzikale frasering dan bijvoorbeeld het speelse Three Lyrical Pieces van Douglas en zeker de Trio Sonata in C Minor van de Duitse componist Hoffman (1679-1715), dat zich beweegt over Barokke kleuringen en versieringen. Het Tailleferre Ensemble switcht met gemak van stijl en bezetting en geeft elke compositie de warme intentie die het verdient. Moeiteloos, zo lijkt het, maar daar zijn het dan ook vak-vrouwen voor!

English version

The Tailleferre Ensemble is a special chamber music ensemble that plays compositions predominantly composed by female composers on their album There are Things to be Said.

Over the centuries, female composers have been undervalued. Like Nannerl, Wolfgang Amadeus Mozart’s five years older sister, or Fanny, Felix Mendelssohn Batholdy’s sister. They did not get the appreciation they deserved. Although a few works by Fanny Mendelssohn were published after her death in 1847. Very slowly this undervaluation is changing, so that the music of female composers gets the positive attention that it deserves. For example, The Hague String Trio recorded music by Miriam Hyde (1913-2005) and Dame Ethel Smyth (1858-1944). And we hear compositions by the Dutch composer Henriëtte Bosmans on the albums Dutch Hidden Gems by Dana Zemtsov and in the CD box Forbidden Music in World War II.

The Tailleferre Ensemble, which consists of eight female musicians, plays many works by female composers on their debut album There are Things to be Said, such as the Sonata Champêtre by Germaine Tailleferre, There are Things to be Said for piano, oboe and flute by Ingrid Stölzel, the nine-part work Metamorphosis for piano, oboe & flute by Jenni Brandon, Little Duos (for oboe & cor anglais) by Rhian Samuel and Century Dances by Cecilia McDowell. But there are also some works on this album by male composers, including Three Lyrical Pieces by Bill Douglas and Trio Sonatas by Melchior Hoffmann and Julius Röntgen, the composer who founded the Amsterdam Conservatory in 1883 and was co-founder of the Amsterdam Concertgebouw.

The Tailleferre Ensemble was founded in 2019 by oboists Nicola Hands and Penelope Smith, with the aim of promoting women in music. This versatile eight-piece ensemble also plays works by contemporary well-known and lesser-known composers. The ensemble constantly changes its line-up, from works for 2 oboes, to pieces for piano and 2 oboes/flute, to ensemble work, such as the world premiere Sonate Champêtre by Germaine Tailleferre. She was the only woman of the Groupe des Six from Paris in 1920. An innovative composer’s company that, in addition to Tailleferre, also included Poulenc, Honegger, Auric, Durey and Milhaud. A group of composers who opposed the pomposity of Mahler and Wagner’s music from the Romantic Period and returned to the core of music, to its emotional essence, in which melody and harmony play a major role.

The Tailleferre Ensemble excels in subtlety on their debut CD There are Things to be Said. Their performance’s contain all musical pastel shades, which together form one lovely colored palette. This is partly due to the various instrumentations that provide transparency and clarity, but certainly also due to the excellent interplay, the beautiful and well-groomed intonation and the lively appearance. Compositions like Sonate Champêtre by Tailleferre or Metamorphosis by Brandon deserve a completely different musical approach than, for example, the playful Three Lyrical Pieces by Douglas and certainly the Trio Sonata in C Minor by the German composer Hoffman (1679-1715), which moves over a Baroque coloring and ornamentations. The Tailleferre Ensemble switches style and instrumentation with ease and gives each composition the warm intention that it deserves. Effortless, so it seems, but that’s what makes these women so professional!

*Tailleferre Ensemble: There are Things to be Said (Ulysses Arts)

© Mattie Poels.