De CD Mustard n’Onions van de band Ghost-Note is een van de beste funk-albums van de laatste tijd.

English version below

Mustard n’Onions is het nieuwe album van de super-funkband Ghost-Note, de opvolger van de in 2018 uitgebrachte CD Swagism.

Ghost-Note werd opgericht in 2014 door drummer/bandleider Robert Sput Searight en percussionist Nate Werth, beiden afkomstig uit de New Yorkse band Snarky Puppy. Mustard n’Onions is hun nieuwe album waarop we voortreffelijke muzikanten horen die hun sporen binnen de pop (funk) muziek ruimschoots hebben verdiend. O.a. bassist Dwayne MonoNeon Thomas en keyboardspeler Dominique Xavier Taplin die we beiden al tegenkwamen bij Prince, blazer Jonathan Mones die o.a. speelde in Funky Knuckles en multi-instrumentalist Sylvester Sly5thave Onyejiaka.

De toon van de muziek wordt meteen gezet in het openingsnummer JB’sOut! (Do It Baby). Een funk-explosie van zo’n 6’5 minuut die zich uit in strak drum/bas-werk, bevlogen (blazers)riffs, shouts, solo’s, meerstemmige vocalen en markante stops, zoals we die ook tegenkomen in Phatbacc van gitaar en bas. Opvallend hoe goed de funky-muziek-puzzle in elkaar grijpt doordat de muziek met zo’n exacte precisie wordt gespeeld. Iets soortgelijks treffen we aan in Wheres Danny met een gliding trombone-intro, waarna de trombone-solo wordt gelardeerd met een funky klavier-solo over een uiterst beweeglijke begeleiding.

Opvallend zijn de gevarieerde blazersarrangementen op bariton-/tenor-/altsax, flute en trombone van drummer en bandleider Robert Sput Searight. Mustard n’Onions zit vol zeer groovy drum/bas-partijen (hier en daar aangevuld met elektronische ritmes) met opvallende maatwisselingen, abrupte breaks en funky gitaar. De muziek klinkt massief, is over het algemeen lekker vol gearrangeerd maar behoudt toch zijn transparantie.

Maar wat nog het meest opmerkelijk is, is dat de stukken zo voortreffelijk strak en goed getimed worden gespeeld. Ghost-Note betekent letterlijk Geest Noot. Een term uit de drum/percussie-wereld, waarbij, tussen de ritmische slagen door, hele korte tikken worden gespeeld. Noten die miniem aanwezig zijn, maar wel degelijk een functie hebben, aangezien zij ervoor zorgen dat het drumwerk extra gaat swingen en de muziek (nog) meer levendigheid krijgt.

Bij de band Ghoste-Note lijkt het wel alsof de hele band deze ghost-notes speelt en er samen voor zorgt dat het arrangement een extra (dubbele) dimensie krijgt, waardoor de muziek nog opzwepender wordt. Voortreffelijk!

English version

Mustard n’Onions is the new album by the super funk band Ghost-Note, the successor to the 2018 released CD Swagism.

Ghost-Note was founded in 2014 by drummer/bandleader Robert Sput Searight and percussionist Nate Werth, both from the New York band Snarky Puppy. Mustard n’Onions is their new album on which we hear excellent musicians who have earned their marks in pop (funk) music. Among others bassist Dwayne MonoNeon Thomas and keyboard player Dominique Xavier Taplin, both of whom we met at Prince’s, horn player Jonathan Mones who played in Funky Knuckles and multi-instrumentalist Sylvester Sly5thave Onyejiaka.

The tone of the music is immediately set in the opening song JB’sOut! (Do It Baby). A funk explosion of about 6’5 minutes that expresses itself in tight drum/bass work, passionate (brass) riffs, shouts, solos, polyphonic vocals and striking stops, as we also encounter in Phatbacc of guitar and bass. It is striking how well the funky music puzzle fits together because the arrangements are played with such an exact precision. We find something similar in Where’s Danny, with a (funny) gliding trombone intro, after which the trombone solo is interspersed with a funky keyboard solo over an extremely moving accompaniment.

Striking are the varied wind arrangements on baritone/tenor/alto sax, flute and trombone by drummer and band leader Robert Sput Searight. Mustard n’Onions is full of very groovy drum/bass parts (supplemented here and there with electronic rhythms) with striking time changes, abrupt breaks, funky guitar. The music sounds massive, is generally nicely arranged, but still retains its transparency.

But the most remarkable is, that the pieces are played so exquisitely tight and well-timed. Ghost-Note literally means a kind of phantom note. A term from the drum/percussion world, in which very short taps are played inbetween rhythmic strokes. Notes that are minimally present, but do have a function, as they ensure that the drumming becomes an extra swinging and the music becomes (even) more lively.

In the band Ghoste-Note it seems as if the entire band plays these ghost notes and together they ensure that the arrangement gets a lovely and extra (double) dimension, making the music even more exciting. Really exquisite!

*Ghosts-Note: Mustard n’Onions (Mack Avenue Music / New Arts International)

© Mattie Poels.