Turn On, Tune In, Drop Out! is de titel van de innovatieve trio-CD van fluitist Mark Lotz. Nieuwe stukken, geïnspireerd tegen een ’60 en 70-er jaren achtergrond, opgenomen met contrabassist Zack Lober en drummer Jamie Peet.

English version below

Mark Lotz is een multi-fluitspeler die piccolo, alt-fluit, basfluit, PVC contrabas fluit, Indian Bamboo fluiten, flötophon en prepared fluit speelt. Hij groeide op in Thailand, Uganda en Duitsland en studeerde jazz aan het Hilversum’s Conservatorium en School of Arts in Amsterdam. Bansuri (Indiase fluit) studeerde hij aan het Codarts in Rotterdam. Mark Lotz nam zo’n 20 albums op, vaak in kleine bezetting met composities die bewegen tussen een jazz-, klassieke en eigentijdse improvisatie-achtergrond. Hij werkte samen met o.a. saxofonist Chris Potter, klarinettist Don Byron, zangeres Namgyal Llhamo, pianist Eddy Martinez en klarinettist Claudio Puntin.

Zijn composities zijn fantasierijk, inventief en origineel. Ook op zijn nieuwe album Turn On, Tune In, Drop Out! komen we deze kenmerken tegen. Zeker als je bedenkt dat ook hier geen akkoord-instrument wordt gebruikt, alleen contrabas, drums en fluit: concert-, alt & basfluit en bansuri.

Het drumspel van Jamie Peet zit vol scherpzinnige ritmiek. Soms vol en ferm en dan weer inventief klein en suggestief. De trommels van zijn drums zijn strak gespannen, waardoor ze een hoge klank krijgen en extra percussief klinken, wat bijzonder goed past in dit trio. Ook het basspel van Zack Lober is strak en heeft een mooie attack met een fijne, ronde toon, hier en daar puntig met veel attack.

Over deze begeleiding beweegt het fluitspel van Lotz. Soms complementair, dan weer solistisch of unisono, zoals in de thema’s van Dance of the Monolith en Bring Delight waar bas en fluit unisono te horen zijn. In elk stuk is er ruimte voor solistische passages van zowel fluit, bas of drums. Deze drie musici beheersen hun instrument uitstekend, waardoor hun (improvisatorisch) samenspel als een avontuurlijke puzzel in elkaar grijpt en het soms lijkt alsof je naar meer dan drie instrumenten luistert.

Acht van de tien tracks zijn gebaseerd op het boek The Eight-Circuit Model Of Consciousness (van Timothy Leary 1973), waar bewustzijn zoals kijken, ruiken, proeven, horen etc. fraai muzikaal wordt vertaald. Daarnaast is het stuk Relax and Flow geïnspireerd op werk van fluitist/saxofonist Yusef Lateef en wordt Isabel opgedragen aan de Mexicaanse kunstenares en activiste Isabel Cabanillas de la Torre, die in 2020 werd vermoord, 27 jaar oud.

English version

Turn On, Tune In, Drop Out! is the title of the innovative trio CD by flute player Mark Lotz. New pieces, inspired against a 60s and 70s background, recorded with double bassist Zack Lober and drummer Jamie Peet.

Mark Lotz is a multi flute player who plays piccolo, alto flute, bass flute, PVC double bass flute, Indian Bamboo flutes, flötophon and prepared flute. He grew up in Thailand, Uganda and Germany and studied jazz at Hilversum’s Conservatory and School of Arts in Amsterdam. Bansuri (Indian flute) he studied at the Codarts in Rotterdam. Mark Lotz recorded about 20 albums, often in a small line-up, with compositions that move between a jazz, classical and contemporary improvisational background. He has collaborated with, among others, saxophonist Chris Potter, clarinet player Don Byron, singer Namgyal Llhamo, piano player Eddy Martinez and clarinetist Claudio Puntin.

Lotz’ compositions are imaginative, inventive and original. Also on his new album Turn On, Tune In, Drop Out! we see these features. Especially when you consider that no chordal instrument is used here either, only double bass, drums and flute: concert flute, alto & bass flute and bansuri.

Jamie Peet’s drumming is full of sharp rhythms. Sometimes wide and firm and then again inventively small and suggestive. His drums are stretched taut, giving them a high pitch and extra percussive sound, which fits particularly well in this trio. Zack Lober’s bass playing is also tight and has a nice attack with a fine, round tone.

Lotz’s flute playing moves over this accompaniment. Sometimes complementary, then solo or unisono, as in the themes of Dance of the Monolith and Bring Delight, where bass and flute can be heard in unison. In each piece there is room for solo passages of flute, bass or drums. These three musicians have an excellent command of their instrument, so that their (improvisational) interplay interlocks like an adventurous puzzle and it sometimes seems as if you are listening to more than three instruments.

Eight of the ten tracks are based on the book The Eight-Circuit Model Of Consciousness (by Timothy Leary 1973), where consciousness such as looking, smelling, tasting, hearing, etc. is beautifully translated musically. In addition, the piece Relax and Flow is inspired by the work of flautist / saxophonist Yusef Lateef and Isabel is dedicated to the Mexican artist and activist Isabel Cabanillas de la Torre, who was murdered in 2020: 27 years old.

Mark Lozt Trio: Turn On, Tune In, Drop Out! (ZenneZ Records)

© Mattie Poels.