GOJO is een schitterend, compact cross-over album van Ethiopische en westerse muziek van de bands Fendika en K-Sanchis.

English version below

Eind 2019 werd de Zwitserse saxofonist Jeroen Visser en de Ethiopische danser Melaku Belay gevraagd een optreden te geven voor een festival in Zürich. Dat gebeurde inderdaad, maar niet als duo. Er werden musici uitgenodigd van het Fendika Cultural Center uit Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Muzikanten waaronder Mesay Abebaye op kebero (trommel), Habtamu Yeshambel op masenqo (één-snarig stijkinstrument ) en Sentayehu Tadesse op krar (Ethiopische harp). Daarnaast nodigde Visser de saxofonist Steve Buchanan uit, van zijn Trio Kazanchis (nu omgedoopt tot K-Sanchis), om mee te spelen op het album GOJO.

Ethiopische muziek heeft, binnen de veelzijdigheid van muziek uit het Afrikaanse continent, een heel eigen geluid, een heel herkenbaar timbre. Dat komt enerzijds doordat de muziek gebaseerd is op de pentatoniek. Vijf tonen die samen een authentiek timbre vormen. Maar deze vijf tonen verschillen overigens wel van de pentatonische toonladder zoals we die tegenkomen in de country-, gospel-, Chinese of de Marokkaanse muziek. Anderzijds heeft de muziek zijn authentieke (poly-)ritmiek en worden er instrumenten gebruikt die nergens anders te vinden zijn, zoals de krar (harp) en de masengo, de één-snarige viool. Bovendien geven de typische muzikale versieringen een markante laag aan de bovenkant van de melodie, vooral goed te horen in de prachtig wendbare vocalen van Nardos Tesfaw op dit album, aangevuld met improvisatie.

Geen wonder dat diverse Nederlandse musici zo geïntrigeerd zijn door deze bijzondere muziek, zoals o.a. de band The Ex, die CD’s opnam met Ethiopische saxofonist Mekuria Getatchew, de gitarist Joep Pelt met de Entoto Band, met zangeres Helen Mengestu en saxofonist Million Tewelde en natuurlijk de in Nederland wonende Ethiopische zangeres Minyeshu Kifle Tedla, die met veel Nederlandse musici samenwerkte.

Op het album GOJO klinkt een coherente cross-over van Ethiopische en westerse muziek. Pop, rock, psychedelische muziek met vette improvisaties wisselen elkaar af tegen een rijke Ethiopische achtergrond die voortdurend aanwezig blijft. Opvallend is daarbij de tomeloze ritmische energie die als een ronkende motor de muziek voortstuwt. Veel voor- en nazang, waarbij de nazang unisono wordt meegespeeld door de saxen, waardoor de muziek aan diepgang wint. Westerse harmonieën die wonderschoon kleuren tegen de Oost-Afrikaanse achtergrond, mooi te horen in Lush. Fraai is ook het funky & pop-gitaarwerk in Era en Axum, aangevuld met een heerlijke accordeon-sound. In Paean horen we een krar-solo ondersteund door een strakke bas-loop, gebed in psychedelische klanken. Zo zit deze inventieve muziek van Fendika & K-Sanchis vol muzikale heerlijkheden die zowel de Ethiopische als de westerse muziek naar een hoger plant tilt, uitgevoerd met eindeloos enthousiasme.

Klik hier om GOJO te beluisteren via Bandcamp

English version

GOJO is a beautiful, compact crossover album of Ethiopian and Western music by the bands Fendika and K-Sanchis.

At the end of 2019, the Swiss saxophonist Jeroen Visser and the Ethiopian dancer Melaku Belay were asked to perform for a festival in Zurich. That indeed happened, but not as a duo. Musicians from the Fendika Cultural Center from Addis Ababa, the capital of Ethiopia, were invited. Musicians including Mesay Abebaye on kebero (drum), Habtamu Yeshambel on masenqo (one string bowed instrument) and Sentayehu Tadesse on krar (Ethiopian harp). In addition, Visser invited saxophonist Steve Buchanan, from his Trio Kazanchis (now renamed K-Sanchis), to play on the album GOJO.

Ethiopian music, within the versatility of music from the African continent, has its own sound, a very recognizable timbre. On the one hand, this is because the music is based on the pentatonic scale. Five tones that together form an authentic timbre. But these five tones differ from the pentatonic scale as we encounter it in country, gospel, Chinese or Moroccan music. On the other hand, the music has its authentic (poly) rhythm and instruments are used that cannot be found anywhere else, such as the krar (harp) and the masengo, the one-stringed violin. Moreover, the typical musical embellishments give a striking layer at the top of the melody, especially audible in the beautifully agile vocals of Nardos Tesfaw on this album, supplemented with improvisation.

No wonder that various Dutch musicians are so intrigued by this special music, such as the band The Ex, who recorded CDs with Ethiopian saxophonist Mekuria Getatchew, or guitarist Joep Pelt with the Entoto Band, with singer Helen Mengestu and saxophonist Million Tewelde and of course the Ethiopian singer Minyeshu Kifle Tedla, who lives in the Netherlands, who has collaborated with many Dutch musicians.

The album GOJO features a coherent crossover of Ethiopian and Western music. Pop, rock, psychedelic music with bold improvisations alternate against a rich Ethiopian background that is constantly present. The unbridled rhythmic energy that propels the music like a roaring engine is striking. Lots of call- and respond-vocals, in which the respond-vocals are played in unison by the saxes, which gives the music more depth. Western harmonies that color beautifully against the East African background, can be heard beautifully in Lush. The funky & pop guitar work in Era and Axum is also beautiful, supplemented with a wonderful accordion sound. In Paean we hear a krar solo, supported by a tight bass loop, embedded in psychedelic sounds. This inventive music played by Fendika & K-Sanchis is full of musical delights that lift both Ethiopian and Western music to a higher level, performed with endless enthusiasm.

Click here for to listen to GOJO via Bandcamp

*Fendika & K-Sanchis: GOJO (121234.Records / Xango)

© Mattie Poels.