Het nieuwe album Close Connection van pianist Laszlo Gardony is een mystieke cross-over van Hongaarse jazz met pop & rock ritmes.

English version below

Laszlo Gardony werd geboren in Hongarije en begon op vroege leeftijd te improviseren op de muziek die hij thuis hoorde, zowel blues, pop als klassieke muziek. Uiteindelijk studeerde hij af aan het Béla Bartók Conservatorium in Budapest.

Hongarije, het land van Béla Bartók en Zoltán Kodály. Twee geweldige klassieke componisten die stad en land afreisden, de lokale liedcultuur in kaart brachten en daarmee een van de eerste etnomusicologen waren. Bovendien verwerkten zij de ritmiek en melodieën in hun composities, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in het weergaloze stuk de Hary Janos Suite van Kodaly, waarin duidelijk de Hongaarse folkmuziek herkenbaar is. Maar ook binnen de jazz en geïmproviseerde muziek komt er bijzondere muziek uit Hongarije van musici die de folk in hun composites verwerken zoals violist Laikó Félix en pianist Kálmán Oláh.

De in Bosten wonende pianist Laszlo Gardony doet iets soortgelijks. Dat maakt zijn 11de album Close Connection ook zo avontuurlijk en gedurfd. Hij steekt meteen van wal in het openingswerk Irrespressible, waarin de Oost-Europese muzikale kleur duidelijk herkenbaar is. Dit timbre lardeert hij met jazz en pop/rock en experimenteert knap met ritmiek en melodie. Hij wordt bijgestaan door zijn favoriete begeleiders: bassist John Lockwood en drummer Yoron Israel, met wie hij al meerdere CD’s opnam, waaronder Natural Instinct uit 2008 en Signature Time uit 2011. Deze drie musici vullen elkaar feilloos aan en vormen een hecht dynamisch trio. Ze geven elkaar muzikaal de ruimte, ondersteunen en inspireren elkaar. Zoals in de rustige wals Sweet Thoughts, waar het piano-thema moeiteloos wordt overgenomen door de bas en vice-versa, gevolgd door subtiele solo’s. Fraaie composities zijn ook Cedar Tree Dance en Everybody Needs a Home (met een Keith Jarrett-touch). In Savanna Sunrise klinkt een heel ander timbre en zijn het de melodica en de kalimba (duimpiano) die opvallen en een Afrikaanse, bijna meditatieve sound laten horen, dit in tegenstelling tot het stevige werk in Strong Minds (met robuuste piano-linkerhand), Night Run en Times of Discord. In de composities van Laszlo Gardony is een duidelijke connectie aanwezig waarin diverse stijlen muziek als vanzelfsprekend aan elkaar worden verbonden en moeiteloos samensmelten tot een Close Connection.

English version

Pianist Laszlo Gardony’s new album Close Connection is a fine mystical crossover of Hungarian jazz with pop & rock rhythms.

Laszlo Gardony was born in Hungary and started improvising at an early age on the music he heard at home like blues, pop and classical music. He eventually graduated from the Béla Bartók Conservatory in Budapest.

Hungary, the country of Béla Bartók and Zoltán Kodály. Two great classical composers who traveled all over the country, mapped out the local song culture and were therefore one of the first ethnomusicologists. Moreover, they incorporated the rhythm and melodies into their compositions, as happened, for example, in the unparalleled piece the Hary Janos Suite by Kodaly, in which Hungarian folk music can clearly be recognized. But also within jazz and improvised music, special music comes from Hungary by musicians who incorporate folk into their compositions, such as violinist Laikó Félix and pianist Kálmán Oláh.

Boston-based pianist Laszlo Gardony creates something similar. That is what makes his 11th album Close Connection so adventurous and daring. He immediately starts in the opening work Irrespressible, in which the Eastern European musical color is clearly recognizable. He lards this timbre with jazz and pop/rock and cleverly experiments with rhythm and melody. He is assisted by his favorite accompanists: bassist John Lockwood and drummer Yoron Israel, with whom he has already recorded several CDs, including Natural Instinct from 2008 and Signature Time from 2011. These three musicians complement each other flawlessly and form a close-knit dynamic trio. They give each other musical space, support and inspire each other. Like in the quiet waltz Sweet Thoughts, where the piano theme is effortlessly taken over by the bass and vice versa, followed by subtle solos. Beautiful compositions are also Cedar Tree Dance and Everybody Needs a Home (with a Keith Jarrett touch). In Savanna Sunrise a completely different timbre sounds and it is the melodica and the kalimba (thumb piano) that stand out and give an African, almost meditative sound, in contrast to the solid work in Strong Minds (with robust piano left hand), Night Run and Times of Discord. In Laszlo Gardony’s compositions there is a clear connection in which various styles of music are naturally connected and merge effortlessly into this Close Connection.

*Laszlo Gardony: Close Connection (Sunnyside Records)

© Mattie Poels.