Pianist Xavi Torres speelt met de piano sonates van Beethoven op zijn nieuwe trio-album Kind of Beethoven.

English version below

De laatste decennia kwamen er verrassende jazz-albums op de markt waar klassieke muziek op innovatieve wijze werd bewerkt, zoals Louis van Dijk’s Sketches on Bach uit 1974, Peter Beets met zijn voortreffelijke CD Chopin Meets the Blues uit 2010 of het album Monteverdi in the Spirit of Jazz met o.a. uitvoeringen van accordeonist Galliano, de pianisten Beirach en Lundgrun en wereldbassist Lars Danielsson. Op al deze albums vormt de klassieke muziek de basis voor een breed muzikaal uitwaaierend veld, waar alles kan en mag en waarin het thema klassiek, zowel in melodie als ritmiek weliswaar centraal staat, maar wordt overgoten met een bevlogen improviserend metier.

Iets soortgelijks gebeurt er op het album Kind of Beethoven van pianist Xavi Torres. Als jonge student leert hij de pianosonates van Beethoven kennen en wordt geraakt door de inventiviteit van deze werken. Hij studeerde klassiek piano in Barcelona en volgde zijn master jazz-opleiding in Amsterdam. Zijn fascinatie voor de pianowerken van Beethoven is nooit verdwenen. Deze kreeg zelfs een nieuwe impuls toen hij een compositie-opdracht kreeg van het L’Auditori in Barcelona om klassieke composities te bewerken, te (her)-componeren binnen het jazz-idioom. Dat heeft hij gedaan met stukken van Beethoven en resulteert nu in de CD Kind of Beethoven. Met respect voor het werk van deze componist, blijven thema, harmonisaties en ritmiek in fundament hetzelfde. Maar de uitwerking, de doorwerking en improvisaties vliegen alle kanten op. Zeker als je bedenkt dat de stukken worden uitgevoerd op piano, basklarinet (Joris Roelofs) en drums (Joan Terol). Een ongebruikelijke bezetting die het allemaal nog verrassender en spannender maakt.

Beethoven componeerde zo’n 32 pianosonates. Op Kind of Beethoven staan er acht. Niet volledig, maar verschillende delen uit acht verschillende pianosonates, waaronder Waldstein, Pathetique, Appassionata en het prachtige en overbekende Quasi una fantasia (Mondscheinsonate). De stukken zijn door Torres met zorg en aandacht bewerkt waarbij, uiteraard, het klavier centraal staat. Het zijn tenslotte pianosonates. De muziek maakt een verzorgde indruk. Hij maakt gebruik van jazz-akkoorden en in zijn solo’s horen we veelvuldig rijke omspelingen en modale frases. Toch krijgen basklarinet en drums voldoende gelegenheid te excelleren en te soleren. De lyriek van Roelofs’ basklarinet past wonderschoon bij de thematiek (Pathétique, IIde deel) en we horen hem in soepele solo’s, met een warme en volle signatuur. Drummer Terol maakt fraai gebruik van polyritmiek en swingende ghost-notes, wat zijn spel bloemrijk maakt. De composities van van Beethoven zijn muzikale verhalen met een episch karakter. Het spelen van de originele piano-partituur is al een hele tour, maar deze dan vervolgens arrangeren tot zulke fraaie nieuwe stukken?, dan klinkt er een nieuwe dimensie. Een genot voor zowel de jazz- als de klassieke muziek luisteraar!

English version

Pianist Xavi Torres performs Beethoven’s piano sonatas on his new trio album Kind of Beethoven.

In recent decades, surprising jazz albums have appeared on the market in which classical music has been adapted in an innovative way, such as Louis van Dijk’s Sketches on Bach from 1974, Peter Beets with his excellent CD Chopin Meets the Blues from 2010 or the CD Monteverdi in the Spirit of Jazz with performances by accordionist Galliano, the pianists Beirach and Lundgrun and the great bassist Lars Danielsson. On all of these albums, classical music forms the basis for a broad musical introspection, where everything is possible and allowed and in which the classical theme, both in melody and rhythm, is central, but topped with an inspired improvising metier.

Something similar happens on the album Kind of Beethoven by pianist Xavi Torres. As a young student he became acquainted with Beethoven’s piano sonatas and was touched by the inventiveness of these works. He studied classical piano in Barcelona and completed his master’s degree in jazz in Amsterdam. His fascination with Beethoven’s piano works has never faded. This even got a new impulse when he received a composition assignment from the L’Auditori in Barcelona to edit, (re)compose classical compositions into the jazz idiom. That’s what he did with pieces composed by Von Beethoven and has now resulted in the CD Kind of Beethoven. With respect for the work of this composer, theme, harmonizations and rhythm remain fundamentally the same. But the elaboration, the development and improvisations fly in all directions. Especially when you consider that the pieces are performed on piano, bass clarinet (Joris Roelofs) and drums (Joan Terol). An unusual line-up that makes it all even more surprising and exciting.

Beethoven composed about 32 piano sonatas. There are eight on Kind of Beethoven. Not complete, but different movements from eight different piano sonatas, including Waldstein, Pathetique, Appassionata and the beautiful and well-known Quasi una fantasia (Mondscheinsonate). The pieces have been arranged with care and attention by Torres in which, of course, the piano is central. After all, these are piano sonatas. The music makes a tight impression. He uses jazz chords and in his solos we hear frequent modal phrases and rich entanglements. Still, bass clarinet and drums get plenty of opportunity to excel and solo. The lyricism of Roelofs‘ bass clarinet fits wonderfully well with the theme (Pathétique, Part II) and we hear him in smooth solos, with a warm and full signature. Drummer Terol makes beautiful use of polyrhythms and swinging ghost notes, which makes his playing opulent. Van Beethoven’s compositions are musical stories with an epic character. Playing the original piano score is already quite a task, but then arranging it into such beautiful new pieces?, this sounds like a new dimension. A delight for both jazz and classical music lovers!

Xavi Torres: Kind of Beethoven (Just Listen Records)

© Mattie Poels.