Spi (Hoop) is de titel van het nieuwe album van de Bretonse muziek-icoon Jean-Charles Guichen. Een dans-album van een Bretons musicus in hart en nieren.

English version below

In de na-dagen van de folk-revival richt Jean-Charles Guichen samen met zijn broer Fred in 1986 de groep Ar Re Yaouank op. Wat dat revival betreft: er zijn locaties in Europa waar de folk altijd al levendig was en is en er dus van een revival nauwelijks sprake is. Bretagne ontwikkelde zich, samen met Galicië (NW-Spanje) en Ierland, tot een van de meest folk-minded georiënteerde streken van Europa. De broers Guichen van de groep Ar Re Yaouank begeleidden zichzelf op gitaar en accordeon en werden bijgestaan op doedelzak (bombarde), later aangevuld met elektrische bas. Ook hebben zij de Fez-Noz (folk dansfeesten) nieuw leven ingeblazen. Feesten die nog steeds plaatsvinden in Bretagne, bijvoorbeeld tijdens het Festival Interceltique de Lorient. Een fenomeen dat ook is overgewaaid naar Vlaanderen en Nederland. Wat dat dansen betreft, dat zit Jean-Charles nog steeds in het bloed. Ook zijn nieuwe album Spi staat vol doortastende folk(rock)muziek. In vlammend repertoire speelt hij zijn (eigen) gearrangeerde werken die overgoten zijn met Bretonse folk, zo nu en dan aangesterkt met stevige rock-elementen. Zo creëert hij een muzikale kleur die niet alleen opgewekt en feestelijk is, maar die ook een zekere melancholie in zich draagt. Die dubbelzijdigheid maakt zijn muziek ijzersterk. Jean-Charles wordt bijgestaan door voortreffelijke musici, waaronder de gitaristen Norbert Krief (vette solo in Hollvedel) en Dan ar Braz (gitarist van Alan Stivell). Maar ook horen we Neven Sebille Kernaudour op bombarde (soort hobo) en doedelzak (biniou en Uilleann pipes) aangevuld met stevig bas- en drumwerk. De instrumentale muziek zit vol (onverwachte) accenten, markante overgangen, ritmische omspelingen en variaties en natuurlijk flamboyante melodieën. Jean-Charles is naast een bevlogen musicus (heerlijk spel in Lok, Lamm-ael en A Galon Laouen) ook een begenadigd schilder, getuige de fraaie schilderijen die zijn afgedrukt in het begeleidende boekje. Kleurrijk werk dat nog het meest neigt naar een soort creatief-kubisme. Werken die avontuurlijk, fantasierijk en dynamisch zijn en daardoor naadloos aansluiten bij zijn muziek.

English version

Spi (Hope) is the title of the new album by Breton music icon Jean-Charles Guichen. A dance album by a Breton musician in heart and soul.

In the after days of the folk revival, Jean-Charles Guichen founded the group Ar Re Yaouank together with his brother Fred in 1986. As far as that revival is concerned: there are locations in Europe where the folk has always been and is alive and so there is hardly any question of a revival. Brittany developed, together with Galicia (NW-Spain) and Ireland, into one of the most folk-minded regions in Europe. The Guichen brothers of the group Ar Re Yaouank accompanied themselves on guitar and accordion and were assisted on bagpipes (bombard) later supplemented with electric bass. They have also revived the Fez-Noz (folk dance dancing events). Festivities that still take place in Brittany, for example during the Festival Interceltique de Lorient. A phenomenon that has also spread to Belgium and the Netherlands. As for dancing, it’s still in Jean-Charles‘ blood. His new album Spi is also full of bold folk (rock) music. In striking repertoire he plays his (own) arranged works that are suffused with Breton folk, now and then enhanced with solid rock elements. In this way he creates a musical color that is not only cheerful and festive, but also carries a certain melancholy. This double-sidedness makes his music so very strong. Jean-Charles is assisted by outstanding musicians, including guitarists Norbert Krief (great solo in Hollvedel) and Dan ar Braz (guitarist for Alan Stivell). But there’s also Neven Sebille Kernaudour on bombarde (a kind of oboe) and bagpipes (biniou and Uilleann pipes) supplemented with solid bass and drums work. The instrumental music is full of (unexpected) accents, striking transitions, rhythmic alternations and variations and of course flamboyant melodies. In addition to being an inspired musician (wonderful playing in Lok, Lamm-ael and A Galon Laouen), Jean-Charles is also a gifted painter, as witnessed by the beautiful paintings printed in the accompanying booklet. Colorful work that most tends to a kind of creative cubism. Works that are adventurous, imaginative and dynamic and therefore they fit seamlessly with his music.

  • J-C Guichen: Spi / Espoir (Glaz Music / Xango)

© Mattie Poels.