Een nieuwe editie met muziek van de Oekraïnse componist Thomas de Hartmann (1884-1956) is te vinden op het album Orchestral music of Thomas de Hartmann. Composities uitgevoerd door het Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine en pianist Elan Sicroff o.l.v. Tian Hui Ng.

English version below

Thomas de Hartmann groeit op in een adellijk gezin. Vanaf zijn 5de improviseert hij op klassiek repertoire en ontwikkelt daarmee zijn componeer-talent. Als 11-jarige jongen gaat hij studeren aan het Conservatorium van St. Petersburg (waar Rimsky-Korsakoff directeur was!), krijgt les van Sergei Taneieff en studeert in 1904 af, amper 20 jaar oud. Twee jaar later componeert hij zijn 4-delig ballet-stuk La Fleurette Rouge wat een groot succes wordt. Als hij in 1908 München bezoekt en de schilderijen van van Gogh, Paul Gaugain en Wassily Kandinsky leert kennen, ontstaat het idee om samen met Kandinsky een Gesamtkunstwerk te ontwikkelen. Een theatraal werk waar beeldende kunst, muziek en dans (van o.a. balletdanser Alexander Sacharoff) samenkomen. Als in 1917 de Russische revolutie ten einde is, verlaten de Hartmann en zijn vrouw Olga St. Petersburg om in Essentuki (Zuid-Rusland) Gurdjieff te ontmoeten. Met hem componeert de Hartmann Sacred Music voor piano-solo, gebaseerd op melodieën die Gurdieff (met één vinger) op de piano voorspeelt die de Hartmann arrangeert tot innemende muziekstukken. Tijdens de IIde Wereld Oorlog verblijft de Hartmann in Parijs, componeert zijn opera Esther, een symfonie en een cello-sonate, werken die na de oorlog werden uitgevoerd in de Franse hoofdstad. In 1950 verhuist de Hartmann met zijn vrouw naar New York, waar hij kennis maakt met de architect Frank Lloyd Wright en les geeft aan zijn studenten in Arizona. De Hartmann sterft eind maart 1956 plotseling aan een hartaanval, een maand voor zijn geplande debuut-concert in de New York Town Hall. De Hartmann componeerde o.a. opera’s, concerten, sonates en liederen op teksten van o.a. Marcel Proust en James Joyce.

Het Thomas de Hartmann Projekt start in 2006 als pianist Elan Sicroff samen met gitarist Robert Fripp partituren, uitvoeringen, lezingen en video’s van de componist gaat bestuderen. Hieruit ontstaat de in 2016 uitgegeven box The Hartmann Project, in samenwerking met de Nederlandse musicus en producer Gert-Jan Blom. Hierop volgt nu het album Orchestral Music of Thomas de Hartmann waarop wederom de pianist Sicroff te horen is, maar nu in Concerto for piano and orchestra Op. 61 dat de Hartmann in 1939 componeerde. Het werk is een muzikaal kleurrijk tableau vol treffende afwisselingen in timbres en klankkleuren. De muziek zit vol markante variaties en heeft een groot filmisch karakter (niet zo vreemd: de Hartmann componeerde meer dan 50 film-scores onder het pseudoniem Thomas Kross). Het 4-delige piano-concert opent met orkestrale salvo’s, gevolgd door 4 delen vol jazzinvloeden (met een knipoog naar de ragtime/Gershwin in het 2de deel), bi-tonaliteit, blues, impressionisme (met veel gebruik van de hele-toonstoonladder) en muziek uit de Russische romantiek, goed waarneembaar in het 4de deel. Al deze stijlen vliegen voorbij en worden voortreffelijk gespeeld door het Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine onder leiding van Tian Hui Ng. Het pianowerk van Elan Sicroff is van een doortastende schoonheid, breed van opzet en met een energiek en trefzeker touché dat goed tot zijn recht komt in de ‘geïmproviseerde’ passages. Bijzonder daarbij is de duizelingwekkende afwisseling in de compositie die door Sicroff met een bevlogen gemak wordt uitgevoerd. Hij volgt organisch deze diversiteit waardoor de muziek zich op natuurlijke wijze ontvouwt.

Ook in de Symphonie-Poème No 3 Op. 85 horen we beeldende muziek. Deze 3-delige compositie opent met een ietwat somber maar spannend eerste deel vol dubbele lagen en tegenmelodieën. Een deel vol kleurschakeringen, geïnspireerd op de in 1874 uitgegeven novel In the Forest van de Russische schrijver Melnikov-Pechersky. Het 2de deel gaat nog een stapje verder waar ostinate ritmes en tremolo strijkers worden gelardeerd met pianoarpeggio’s. Waar het klavier fraai wordt ondersteund door het orkest. Dat vergt een hechte samenwerking tussen orkest en solist dat fantastisch samensmelt in een coherent geheel. Een werk vol Russische invloeden, waar de Russisch groten Modest Moessorgski en Rimski-Korsakov van zouden hebben genoten.

Het album sluit af met Scherzo-fantastique (Parijs 1929). Een werk met een brede thematiek in een even zo brede muzikale aanpak vol dynamische schakeringen.

Het album Orchestral music of Thomas de Hartmann is een CD van bevlogen musici voor bevlogen luisteraars, die op zoek zijn naar diepgang in de muziek, waar stijlen en genres elkaar vanzelfsprekend opvolgen. Deze luisteraars worden op hun wenken bediend. Zeker als de muziek ook nog schitterend wordt uitgevoerd, heb je werkelijk een juweel in handen!

Klik HIER voor het Thomas De Hartmann Project. 

English version

A new edition of the music of the Ukrainian composer Thomas de Hartmann (1884-1956) on the album Orchestral music of Thomas de Hartmann. Music performed by Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine and pianist Elan Sicroff conducted by Tian Hui Ng.

Thomas de Hartmann grew up in a noble family. From the age of 5 he improvises on classical repertoire. In this way he developed his composing talent. As an 11-year-old boy he went to study at the St. Petersburg Conservatory (where Rimsky-Korsakoff was director!), is taught by Sergei Taneieff and graduates in 1904, barely 20 years old. Two years later he composed his 4-part ballet piece La Fleurette Rouge, which became a great success. In 1908 he visited Munich and got acquainted with the paintings of van Gogh, Paul Gaugain and Wassily Kandinsky. With Kandinsky the idea arose to develop a Gesamtkunstwerk. A theatrical work where visual art, music and dance (by ballet dancer Alexander Sacharoff, among others) come together. When the Russian revolution comes to an end in 1917, de Hartmann and his wife Olga left St. Petersburg to meet Gurdjieff in Essentuki (South Russia). With him de Hartmann composes Sacred Music for piano solo, based on melodies played by Gurdieff (with one finger) on the piano, arranged by de Hartmann into captivating pieces of music. During the Second World War de Hartmann stays in Paris, composes his opera Esther, a symphony and a cello sonata, works that were performed in the French capital after the war. In 1950 de Hartmann moved with his wife to New York, where he became acquainted with the architect Frank Lloyd Wright and taught his students in Arizona. De Hartmann died suddenly of a heart attack in March 1956, a month before his planned debut concert in New York Town Hall. He composed operas, concertos, sonatas and songs to texts by Marcel Proust and James Joyce, among others.

The Thomas de Hartmann Projekt started in 2006 when pianist Elan Sicroff came together with guitarist Robert Fripp to study the composer’s scores, performances, lectures and videos. This resulted in the 2016 box set The Hartmann Project, together with the Dutch musician and producer Gert-Jan Blom. This CD-box is now followed by the album Orchestral Music of Thomas de Hartmann on which we again hear the pianist Sicoff, but now in the Concerto for piano and orchestra Op. 61, which de Hartmann composed in 1939. The work is a musically colorful tableau, full of striking variations in timbres. The music is full of striking variations and has a great cinematic character (by the way: de Hartmann composed more than 50 film scores under the pseudonym Thomas Kross). The 4-part piano concerto opens with orchestral salvos, followed by 4 movements full of jazz influences (with a bit of ragtime/Gershwin feel in the 2nd movement), bi-tonality, blues, impressionism (with extensive use of the whole-tone scale) and music from Russian romanticism, as can be heard clearly in the 4th part. All these styles fly by and are played superbly by the Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine conducted by Tian Hui Ng. Elan Sicriff’s piano play is of a bold beauty, broad in scope. With an energetic and accurate touch he vibrates in the ‘improvised’ passages. A special feature is the dizzying variety in the composition, which is performed by Sicoff with an inspired ease. Virtuoso how he follows this diversity so organically and performs it in a natural way.

Also in the Symphony-Poème No 3 Op. 85 we hear a kind of visual music. This 3-part composition opens with a somewhat gloomy, but exciting first movement full of double layers and counter melodies. A part full of colors, inspired by the novel In the Forest written by the Russian writer Melnikov-Pechersky in 1874. The 2nd part goes one step further where ostinato rhythms and tremolo strings are interspersed with wonderful piano arpeggios. Where the piano is beautifully supported by the orchestra. This requires a close collaboration between orchestra and soloist that fantastically melts together into coherent music. A work full of wonderful Russian influences. Music which would have enjoyed the Russian greats like Modest Mussorgsky and Rimsky-Korsakov.

The album closes with Scherzo-fantastique (Paris 1929). A composition with a broad theme in an equally lovely musical approach full of dynamic shades.

Orchestral music of Thomas de Hartmann is an album recorded by inspired musicians for enthusiastic and adventurous listeners. Listeners who are looking for depth in music. Where styles and genres follow up each other so quickly and organically.  And if the music is also beautifully performed, you really have a jewel of a CD in your hands!

Click HERE for the Thomas De Hartmann Project. 

  • Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine – Tian Hui Ng Elan Sicroff: Orchestral music of Thomas de Hartmann (Nimbus Alliance)

© Mattie Poels.