Onlangs verschenen twee bijzondere albums met strijkmuziek uit Denemarken. Cellist Audun Sandvik met Trace of Lament en hardingfele-speler Krishna Nagaraja met Tales from Norway.

English version below

De cellist Audun Sandvik is een veelgevraagd solist die onder andere samenwerkte met het Oslo Philharmonic Orchestra, de Bergen Philharmonic Orchestra en het Norwegian Radio Orchestra. Hij is professor aan de Universiteit van Tromsø en was jarenlang docent aan de Norwegian Academy of Music. Internationale faam verwierf hij met de cello-sonates van Sjostakovitsj en Rachmaninov die hij opnam met pianist Sveinung Bjelland. Op zijn nieuwste album Trace of Lament gaat hij een samenwerking aan met de Deense filmmuziek-componisten Ginge Anvik (1970), Gaute Storaas (1959) en Henrik Skram (1973). Drie componisten die hun muziek bewerkten, arrangeerden met de cello als solo-instrument. Het resultaat is een adembenemend muzieklandschap waarin de cello centraal staat en wordt begeleid door het Norwegian Radio Orchestra (o.l.v. Thomas Klug) en het Norwegian Chamber Orchestra (o.l.v. Per Kristian Skalstad). Beeldende composities die met veel diepgang en aandacht worden uitgevoerd. Zo is het openingswerk Ostinat (Anvink) een doorgecomponeerde variatie op een innemend thema dat met een climax tot ver boven de bergen en over een gletsjermeer zweeft. Iets soortgelijks vinden we in het slotstuk A Nordic Year, dat Storaas aanvankelijk schreef voor een Zweeds serie, gebaseerd op een folk-melodie. Storaas componeerde ook het Ex Alia Parte. Een driedelig werk in opdracht van Audun Sandvik. Zijn uitgangspunt was het belichten van de drie cello hoofdregisters in de delen I, II en III: respectievelijk laag, hoog en middenregister. Ook de werken The dinner en Emerge van Henrik Skram waren van origine composities geschreven voor film die door de componist fraai zijn bewerkt, met de cello in de hoofdrol. Verhalende muziek met een groot thematische empathie. Trace of Lament is een van beste klassieke albums van de laatste tijd. Een fabelachtige, muzikale wonderreis die je meeneemt naar het hoge noorden, die je niet snel vergeet!

———————————————————–

Krishna Nagaraja: Tales from Norway

Een heel ander, maar minstens zo mooi album, is Tales from Norway van de componist en hardingerfele-speler Krishna Nagaraja. Hij is een muzikaal onderzoeker die Barok- en altviool speelt en de muziek uit zijn geboorteland Italië combineert met lokale muziek uit verschillende landen. Hij componeerde voor vocale ensembles, koren en kamer-orkesten (met folk-invloeden) en is, zoals gezegd, een bevlogen hardingfele-speler. De Noorse viool die naast vier ‘normale’ snaren, ook vier resonantie-snaren heeft. Als je op dit strijkinstrument speelt, klinken (resoneren) deze snaren mee, waardoor je soms het gevoel krijgt dat je naar twee violisten luistert. De viool wordt ook wel hardanger genoemd, vernoemd naar de Zuid-Noorse streek waar het instrument vandaan komt. Het album Tales from Norway opent met Stringar. Een driedelige strijkkwartet waarin de hardingfele centraal staat. Niet letterlijk, maar Nagaraja laat op voortreffelijke wijze de Noorse viool als een schaduw doorschemeren in de muziek. Soms heel duidelijk en vervolgens verborgen tussen de noten maar toch steeds latent aanwezig. Dat is niet alleen knap gecomponeerd maar wordt ook voortreffelijk gespeeld door het Meta4 strijkkwartet. Opvallend daarbij is dat de uitvoering zo fraai vibrato-loos is. Een wijze van musiceren die onmisbaar is binnen het hardingfele-spel. De strakke vioollijnen krullen en spinnen over en door elkaar heen, met spannende en soms opzwepende ritmiek zoals in deel II Telespringar. Het tweede gedeelte van de CD Tales from Norway is voor de hardingerfele solo, uitgevoerd door Krishna Nagaraja. De vier delige suite A Norwegian Suite for solo Hardanger fiddle is een liefdevol solowerk voor de hardanger viool. Het van oorsprong feest- (bruilofts-)instrument komt uitgebreid aan bod in folk-georienteerd repertoire, bevlogen uitgevoerd door de componist. De hardingerfele werd ooit in de ban gedaan, zijnde een duivels instrument. Op het album Tales from Norway wordt de schoonheid, kracht en vitaliteit belicht van een schitterend, eeuwenoud instrument, zowel in strijkkwartet als solo!

English version

Recently two special albums with string music from Denmark were released. Cellist Audun Sandvik with Trace of Lament and hardingfele player Krishna Nagaraja with Tales from Norway.

The cellist Audun Sandvik is a sought-after soloist who has collaborated with, among others, the Oslo Philharmonic Orchestra, the Bergen Philharmonic Orchestra and the Norwegian Radio Orchestra. He is a professor at the University of Tromsø and a teacher at the Norwegian Academy of Music for many years. He gained international fame with the cello sonatas by Sjostakovich and Rachmaninov, which he recorded with pianist Sveinung Bjelland. On his latest album Trace of Lament he starts a collaboration with the Danish film music composers Ginge Anvik (1970), Gaute Storaas (1959) and Henrik Skram (1973). Three composers who arranged their previously composed music for cello. The result is a breathtaking musical landscape in which the cello takes center stage and is accompanied by the Norwegian Radio Orchestra (conducted by Thomas Klug) and the Norwegian Chamber Orchestra (conducted by Per Kristian Skalstad). Visual like compositions performed with great depth and attention. The opening work Ostinat (Anvink) is a through-composed variation on a captivating theme, which makes you soar far above the mountains, over a glacial lake in a musical climax. Something similar you’ll find in the closing piece A Nordic Year. Music which Storaas initially wrote for a Swedish series, based on a folk melody. Storaas also composed the Ex Alia Parte. A three-part work commissioned by Audun Sandvik. His starting point was to illuminate the three main cello registers in parts I, II and III. Low, high and mid register respectively. Henrik Skram’s works The dinner and Emerge were also originally compositions written for film that were beautifully adapted by the composer, with the cello in the leading role. Narrative music with great thematic empathy. Trace of Lament is really one of the best classical albums of recent times. A fabulous, musical wonder journey which brings you way up north, on a musical you’ll never forget!

———————————————————–

Krishna Nagaraja: Tales from Norway

A very different, but also beautiful album, is Tales from Norway by the composer and hardingerfele player Krishna Nagaraja. He is a musical (re)searcher who plays Baroque violin and viola and combines the music of his native Italy with local folk music from different countries. He composed for vocal ensembles, choirs and chamber orchestras (with folk influences) and is an inspired hardingfele player. The Norwegian violin that, in addition to four ‘normal’ strings, also has four resonance strings. When you play this string instrument, these strings resonate along, giving you the feeling that you are listening to two violinists in a way. The violin is also called hardanger, named after the southern Norwegian region where the instrument comes from. The album Tales from Norway opens with Stringar. A three-part string quartet in which the hardingfele plays a central role. Not literally, but Nagaraja superbly lets the Norwegian violin shine through the music, like a shadow on the ground. Sometimes very clear and then hidden between the notes but still latently present. This is not only beautifully composed, but is also superbly played by the Meta4 string quartet. It is striking that the version is so beautifully play and vibrato-free. A way of making music that is indispensable within the hardingfele kind of playing. The tight violin lines curl and spin over and through each other, with exciting in sometimes stirring rhythms, as in part II Telespringar. The second part of the CD Tales from Norway is for the hardingerfele solo, performed by the composer Krishna Nagaraja. This four-part suite A Norwegian Suite for solo Hardanger fiddle is a loving solo work for the hardanger violin. The originally party (wedding) instrument is extensively integrated in folk-oriented repertoire, passionately performed. The hardingfele was once banned as a devil’s instrument. On the album Tales from Norway we hear the beauty, strength and vitality of this ancient instrument, wonderful in solo and exciting on the string quartet way!

  • Audun Sandvik: Trace of Lament (LAWO/ New Arts International)
  • Photo SandvikBård Gundersen
  • Krishna Nagaraja: Tales from Norway (Challenge Records/ New Arts International)

© Mattie Poels.