Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler is de titel van het nieuwe album van de Gentse violist Wouter Vandenabeele, gitarist Tom Theuns en de gastmusici Bao Sissoko op de koro (West-Afrikaanse harp) en violiste Aurélie Dorzée.

English version below

Liedjes voor de vogels die niet kunnen vliegen (Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler) is een metaforische titel die meteen associaties oproept. Instrumentale muziek, cantabilé thema’s die met verve worden gespeeld, gevolgd door variaties en improvisaties. Violist en componist Wouter Vandenabeele is een gedreven musicus die met zijn instrument verhalen vertelt. Al eerder nam hij albums met instrumentale muziek op, waaronder de solo-CD: Chanson sans paroles en de trio-CD: Chanson pour la fin d’un jour samen met de Turkse musici Emre Gultekin en Ertan Tekin. De composities op dit nieuwe album bewegen over een landschap van mijmerende mazurka’s, Franse gavottes, Afrikaanse lekkernijen, Balkan ritmes en gedragen wals. Dit alles rijkelijk aangevuld met beeldende improvisaties. Medemuzikant, gitarist en mandocello-speler Tom Theuns kwamen we al tegen bij de band Ambrozijn, die hij oprichtte met Vandenabeele. Tevens vormt hij een duo met violiste Aurélie Dorzee die als gastmuzikante te horen is. Op enkele stukken horen we ook het twinkelende en herkenbare spel van kora-speler Bao Sissoko. De meeste werken werden gecomponeerd door Vandenabeele en Theuns, maar we horen ook composities van Vanvinckenroye, Sissoko, Martinez en Cavalli. Een componist uit midden 17de eeuw. Echte uitschieters zijn Impromptu d’un presque piseau en Le rencontre des oiseaux adres le diner. Een langzame wals die met zijn eeuwigdurende melodie echt eindeloos mooi is, gelardeerd met dansend kora-spel. Alhoewel de instrumentatie per stuk wisselt en er steeds wordt gevarieerd met speeltechnieken, blijft de sfeer klein, behaaglijk en intiem. Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler is een corona-gerelateerd album van musici die willen optreden maar daar nu, door de lockdown, weinig mogelijkheden voor hebben. Dat heeft wel als voordeel dat er tijd was om dit fraai, tijdloze album te realiseren. Geweldig!

Luister naar het hele album via YouTube

English version

Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler is the title of the new album by the Ghent violinist Wouter Vandenabeele from Gent (Belgium), guitarist Tom Theuns and the guest musicians Bao Sissoko on the koro (West African harp) and violinist Aurélie Dorzée.

Songs for the Birds That Cannot Fly (Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler) is a metaphorical title that immediately evokes associations. Instrumental music, cantabile themes played with verve, followed by variations and improvisations. Violinist and composer Wouter Vandenabeele is a passionate musician who tells stories with his instrument. He has previously recorded albums of instrumental music, including the solo CD: Chanson sans paroles and the trio CD: Chanson pour la fin d’un jour together with the Turkish musicians Emre Gultekin and Ertan Tekin. The compositions on this new album move over a landscape of musing mazurkas, French gavottes, African delicacies, Balkan rhythms and weeping waltz. All this richly supplemented with a kind of visual associated improvisations. We already met fellow musician and guitarist and mandocello player Tom Theuns in the band Ambrozijn, which he founded with Vandenabeele. He also forms a duo with violinist Aurélie Dorzee, who can be heard as a guest musician. On some pieces we also hear the twinkling and recognizable playing of kora player Bao Sissoko. Most of the works were composed by Vandenabeele and Theuns, but we also hear compositions by Vanvinckenroye, Sissoko, Martinez and Cavalli. A composer from the mid 17th century. Real highlights are Impromptu d’un presque piseau and Le rencontre des oiseaux adres le diner. A slow waltz that has a beautiful endless and everlasting melody, interspersed with dancing kora sounds. Although the instrumentation changes per piece and the playing techniques are always varied, the atmosphere remains small, comfortable and intimate. Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler is a corona-related album by musicians who want to perform but now have few options due to the lockdown. That has the advantage that a beautiful, timeless album is now being released. Great!

Wouter Vandenabeele en Tom Theuns: Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler (Homerecords.be)

© Mattie Poels.