Sopraan Michal Bitan maakte met luitspeler Earl Christy het prachtige album ‘Tis now dead night’ met werken uit de Elizabethaanse periode ofwel de Engelse Renaissance, begin 16de tot halverwege de 17de eeuw. Muziek die geschreven werd rondom de dood van Henry Stuart, Prince of Wales die in 1612 stierf aan tyfus, 18 jaar oud.

Michal Bitan heeft een kristalheldere stem waarmee ze zeer gedoseerd deze breekbare muziek zingt. Zij begrijpt dat vocale muziek uit de Engelse Renaissance iets anders is dan de muziek uit de tijd van Schubert, Brahms of Wagner, dat vibrato geminimaliseerd moet worden en het stemgeluid voor zich moet spreken. Deze fragiliteit laat zij schitteren in tijdloze muziek die zeer vakkundig wordt begeleid door luitist Earl Christy. Dit duo vormt een eenheid dat muzikaal dezelfde taal spreekt, want net zoals in het luitspel als in de vocalen vinden we een oprechte uitvoering zonder mooimakerij. Jammer daarbij is wel dat de tekst, mede door de galm, niet heel goed verstaanbaar is. Op ‘Tis now dead night’ vinden we veel stukken uit het boek ‘Song of Mourning Bewaling the untimely death of Prince Henry‘ uit 1613, met muziek geschreven door John Coprario. Een componist die leefde rond 1600, veel luitliederen schreef en zelfs les gaf aan de overleden Henry Stuart aan wie deze CD is opgedragen. Bovendien stond Coprario aan het begin van de Basso Continuo (B.C.): een akkoordschrijfwijze die in de Barok zeer populair werd, veel muzikale vrijheid met zich meebracht en ook improvisatie van de musici vereiste. Eigenlijk heet Coprario Cooper dat hij in een soort artiestennaam tot Coprario verbasterde, net zoals de 16de eeuwse Zuid-Nederlandse componist Josquin des Prez dat deed, die eigenlijk Joosken van der Weijden heette. Naast de luitliederen van Coprario staat er solo-luitwerk op dit album dat komt uit The Lord of Cherbury Lute Book met werk van diverse componisten waaronder een schitterende ‘Prelude’ van de Franse componist Eustache du Caurroy, eind 16de eeuw. Bijzonder fraai zijn ook de vocale stukken ‘Can doleful notes’ of ‘Oh let Chromatique tunes’ dat opvalt door de chromatiek (halve noten) in de melodie. Maar het openingslied en titelstuk ‘Tis now dead night’ tilt deze CD ver uit boven het gemiddelde, waaruit blijkt dat we hier te maken hebben met twee vakkundige music die in een klein uur je terugbrengen naar de schoonheid van de Engelse Renaissance.

De CD-presentatie is in de Oude Katholieke Schuilkerk in Delft op 17 maart 2017

English version

The great soprano Michal Bitan recorded with lutenist Earl Christy the beautiful album ‘Tis now dead night‘ with compositions from the Elizabethan period or the English Renaissance, early 16th to mid 17th century. Music that was written around the death of Henry Stuart, Prince of Wales who died of typhus in 1612, only 18 years old.

The crystal clear voice Michal Bitan is one of the main parts of this fragile music. She understands that vocal music of the English Renaissance is something else than the music from Schubert’s, Brahms or Wagner’s time. She minimized the vibrato and her wonderful voice speaks for itself. Bitan makes this music shine, expertly accompanied by lutenist Earl Christy. This duo is an unit which musically speak the same language. The lute and the vocals are both sincere and uplifting. Though, it’s a pity that the lyrics, because of the reverb, are not very well to understand. On ‘Tis now dead night’ we found many compositions from the book ‘Song of Mourning Bewaling the untimely death of Prince Henry’ from 1613, with music written by John Coprario. A composer who lived around 1600, wrote many lute songs and even gave music lessons at the deceased Henry Stuart to whom this album is dedicated. Moreover Coprario stood at the beginning of the Basso Continuo (B.C.): a way to accompany music which became very popular in the Baroque, with a lot of musical freedom and improvisation. By the way, Coprario was the nickname of Cooper, like the 16th-century Flemish composer Josquin des Prez, whose real name was Joosken van der Weijden. In addition to the lute songs of Coprario, there are also solo lute pieces on this album from the ‘The Lord of Cherbury Lute Book‘ with compositions by various composers, including the stunning ‘Prelude’ by the French composer Eustache du Caurroy, late 16th century. Particularly attractive are the vocal pieces ‘Can Doleful notes’ or ‘Oh let Chromatique tunes’ that stands by the chromaticism (semitones) in the melody. But the opening song and title track ‘Tis now dead night‘ put this album far above averaged ones, which shows that we are dealing here with two professional musicians who show the beauty of the English Renaissance. Splendid!

Cd presentation will be at the Oude Katholieke Schuilkerk Delft March 17 – 2017

Michal Bitan and Earl Christy: ‘Tis now dead night’ (A Dialogue on a Kiss Ensemble)

© Mattie Poels.