Op zijn nieuwe CD Warm to the Touch verkent percussionist Vinsent Planjer het klankspectrum in duo- en trio-vorm.

English version below

Percussionist/ drummer Vinsent Planjer werkt al jaren samen met pianist Rembrandt Frerichs en contrabassist Tony Overwater, al dan niet aangevuld met gastmusici, waaronder de Iraanse kamancheh-speler Kayhan Kalor en de Israëlische hoboïst Yoram Lachish. Met dit trio nam hij zo’n 9 albums op en gaf concerten in binnen- en buitenland.

Planjer ontwikkelde zich in de formatie Frerichs/Overwater tot een ritmisch-wizard die met een arsenaal aan percussie-instrumenten letterlijk een scala-aan-ritmisch-vernuft ten toon spreidt. Altijd op de achtergrond, ondersteunend en daarmee overwegend als dienend percussionist/drummer. Dat klinkt bescheiden, maar dat is allerminst het geval. Planjer weet precies wat hij doet. Prachtig hoe hij componeert, combineert en arrangeert vanuit de stilte en alleen dát speelt wat werkelijk bijdraagt aan de eenheid van de muziek, aan de eenheid van de compositie. Zonder effectbejag of egotripperij.

Op zijn solo-album Warm to the Touch gaat hij een stap verder. Op deze CD gaat hij uit van de gelijkwaardigheid van alle 2 of 3 klinkende instrumenten. Dus weinig ritmische grooves of fijne percussie-loopjes, maar op Warm to the Touch is de percussie al een kleur-eigenheid op zich die zich moeiteloos vleit met het spel van de andere instrumenten. In negen door hem gecomponeerde stukken horen we hem in duo- en trio-vorm. Elf musici op cello, contrabas, piano, viool, mondharmonica, trompet, marimba, sopraansax en harp klinken in een cross-over-mix van klassieke, Oosterse en wereldmuziek. Dat brengt een zeer gevarieerd album waarbij de instrumenten soms verrassend anders en avontuurlijker klinken.

De staccato gespeelde cello in het lage register in The Hilltop brengt een spannende lading, net zoals het lage register van de mondharmonica in The Western Lands. Het indrukwekkende impressionistische pianospel, gelardeerd met labyrint-harmonieën in Tantalus, naast de Oriëntaalse pianokleuren in Even Closer. De combinatie slagwerk/trompet/marimba (Rolling for the Crown) heeft samen met slagwerk/harp/contrabas (Royalty to the Tribe) een origineel en verfrissend effect.

Vincent Planjer is een ritmisch verhalenverteller en een creatief componist die met Warm to the Touch bewijst hoe boeiend dat kan zijn!

Bezetting, naast Vinsent Planjer, Liza Ferschtman viool; Dominic Seldis en Tony Overwater contrabas; Benjamin Glorieux cello; Celia García-García en Rembrandt Frerichs piano; Hermine Deurloo mondharmonica; Tatiana Koleva marimba; Teus Nobel trompet; Ties Mellema sopraansaxofoon; Remy van Kesteren harp en Tony Overwater contrabas.

CD presentatie zondag 9 juni 2024 in Splendor Amsterdam

Planjer met het Rembrandt Trio

English version

On his new CD Warm to the Touch, percussionist Vinsent Planjer explores the sound spectrum in duo and trio form.

Percussionist/drummer Vinsent Planjer has been working with pianist Rembrandt Frerichs and double bassist Tony Overwater for years, with or without guest musicians, including the Iranian kamancheh player Kayhan Kalor and the Israeli oboist Yoram Lachish. With this trio he recorded about 9 albums and gave concerts at home and abroad.

Planjer developed himself in the Frerichs/Overwater formation into a rhythm wizard who literally displays a range of rhythmic ingenuity with an arsenal of percussion instruments. Always in the background, supporting and therefore mainly serving as percussionist/drummer. That sounds modest, but that is not the case at all. Planjer knows exactly what he is doing. It’s wonderful how he composes, combines and arranges from silence and only plays what really contributes to the unity of the music, to the unity of the composition. Without seeking effect or ego tripping.

On his solo album Warm to the Touch he goes one step further. On this CD he assumes the equality of all 2 or 3 sounding instruments. So there are only a few rhythmic grooves or fine percussion runs, but on Warm to the Touch the percussion is an individuality in itself that fits effortlessly with the playing of the other instruments. In nine pieces composed by Planjer we hear him in duo and trio form. Eleven musicians on cello, double bass, piano, violin, harmonica, trumpet, marimba, soprano sax and harp create a crossover mix of classical, Eastern and world music. This results in a very varied album where the instruments sometimes sound surprisingly different and adventurous.

The staccato played cello in the low register in The Hilltop brings an exciting charge, just like the low register of the harmonica in The Western Lands. The impressive impressionistic piano playing, interspersed with a kind of labyrinth harmonies in Tantalus, next to the Oriental piano colors in Even Closer. The combination of percussion/trumpet/marimba (Rolling for the Crown), together with percussion/harp/double bass (Royalty to the Tribe) has an original and refreshing effect.

Vincent Planjer is a lovely rhythmic storyteller and a creative composer who proves how fascinating that can be on Warm to the Touch!

Instrumentation, in addition to Vinsent Planjer, Liza Ferschtman violin; Dominic Seldis and Tony Overwater double bass; Benjamin Glorieux cello; Celia García-García and Rembrandt Frerichs piano; Hermine Deurloo harmonica; Tatiana Koleva marimba; Teus Nobel trumpet; Ties Mellema soprano saxophone; Remy van Kesteren harp.

CD presentation Sunday 9 juni 2024 at Splendor Amsterdam

Planjer with the Rembrandt Trio

*Vinsent Planjer: Warm to the Touch (Kepera Records)

© Mattie Poels.