Sommige albums hebben alles: bijzonder repertoire, mooie opname en prachtige uitvoering. Welkom bij cellist Tim Posner & het Berner Symphonieorchester o.l.v Katharina Müllner.

English version below

Tim Posner groeide op in Londen in een muzikaal gezin: zijn moeder was celliste en zijn vader altviolist. Hij begon als vijfjarig jongetje met viool spelen, maar schakelde op cello over op zijn achtste. In die tijd zong hij ook in een kerkkoor en was zelfs te horen in een van de kindrollen uit Puccini’s opera Tosca in een uitvoering die gegeven werd in de Royal Opera House. Cello studeerde hij aanvankelijk bij zijn moeder Julia Desbruslais en later bij Robert Max aan de Royal Academy of Music. Hij richtte in 2010 het Teyber Trio op met violist Tim Crawford en altviolist Timothy Ridout. Tegenwoordig werkt Posner onder andere samen met het Amsterdam Sinfonietta en won hij de Prix Thierry Scherz 2023. Een prijs die bestemd is om jonge, getalenteerde musici te stimuleren.

Op dit solo-debuutalbum staan drie werken: Schelomo van de Zwitserse componist Ernest Bloch, Kol Nidrei van Max Bruch en Konzerstück van de Hongaarse componist Ernö Dohnányi.

Wat moet het heerlijk zijn als je als solist een stuk gaat spelen ‘dat je al jaren aanbidt‘. Dat zijn de woorden van Tim Posner toen hij de kans kreeg om met het Berner Symphonieorchester o.l.v Katharina Müllner het werk Schelomo van Bloch op te nemen voor zijn solo-debuut-CD. Bloch componeerde het in 1916, vlak voordat hij naar Amerika vertrok. Dit aanvankelijk vocaal bedoelde werk kreeg een andere wending toen de componist de cellist Alexandre Barjansky ontmoette. Het virtuoze spel van Barjansky en niet kunnen kiezen in welke taal hij Schlomo wilde uitbrengen, waren voor Bloch doorslaggevend: het zou een cello-concert worden en geen vocale compositie.

Schelomo is een ongelooflijk mooie compositie met een fameuze diepgang die te vergelijken is met het werk Mieczysław Weinberg. Muziek waar je de weemoed, het verdriet en de melancholie, maar ook de angst en agressie voelt zinderden. Het werk zit vol kleurverschillen, dynamische contrasten en verhalende frasering die door Tim Posner en het Berner Symphonieorchester o.l.v Katharina Müllner voortreffelijk zijn uitgewerkt. Dat maakt de uitvoering zeer oprecht en heel persoonlijk. Een benadering die ook geldt voor Bruch’s Kol Nidrei (Alle Geloften). Een Joods gebed dat wordt gereciteerd aan de vooravond van de Grote Verzoendag (Jom Kipoer). Een soort muzikaal Joods gebed dus, voor cello en orkest, dat door Bruch in 1880 op muziek is gezet vanuit een bestaande melodie. Ook in dit werk horen we een bevlogen cellist die met fraai gefraseerd cello-werk, als een soort cantor, wordt begeleid door een coherent orkest. Het Konzertstück Op. 12 van de Hongaarse componist Ernö Dohnányi werd geschreven in 1903-’04 en heeft weliswaar geen Joodse wortels maar sluit muzikaal naadloos aan bij de composities van Bloch en Bruch. Zo ontstaat er een drie-luik-album met bijzonder repertoire, uitstekende opnames van schitterende uitvoeringen!

Klik hier voor de recensie van Bloch’s Sonate

English version

Some albums have everything: special repertoire, beautiful recording and excellent performance. Welcome to world of cellist Tim Posner & the Berner Symphonieorchester conducted by Katharina Müllner.

Tim Posner grew up in London in a musical family: his mother was a cellist and his father a violist. He started playing the violin as a five-year-old boy, but switched to cello at the age of eight. At that time he also sang in a church choir and even appeared in one of the child roles from Puccini’s opera Tosca in a performance given at the Royal Opera House. He initially studied cello with his mother Julia Desbruslais and later with Robert Max at the Royal Academy of Music. He founded the Teyber Trio in 2010 with violinist Tim Crawford and violist Timothy Ridout. Nowadays Posner collaborates with the Amsterdam Sinfonietta and has won the Prix Thierry Scherz 2023. A prize intended to encourage young, talented musicians.

This solo debut album contains three works: Schelomo by the Swiss composer Ernest Bloch, Kol Nidrei by Max Bruch and Konzerstück Op. 12 by the Hungarian composer Ernö Dohnányi.

How wonderful it must be when you, as a soloist, play a piece ‘that you have adored for years‘. These are the words of Tim Posner when he was given the opportunity to record Bloch’s work Schelomo with the Berner Symphonieorchester conducted by Katharina Müllner for his solo debut CD. Bloch composed this composition in 1916, just before he left for America. This work, initially intended to be vocal, took a different turn when the composer met cellist Alexandre Barjansky. Barjansky’s virtuoso playing and not being able to choose in which language he wanted to release Schlomo were decisive for Bloch: it would be a cello concerto and not a vocal composition.

Schelomo is an incredibly beautiful composition with a famous depth that can be compared to Mieczysław Weinberg’s work. Music where you feel the melancholy and sadness, but also the fear and aggression. The work is full of color differences, dynamic contrasts and narrative phrasing, which have been excellently developed by Tim Posner and the Berner Symphonieorchester conducted by Katharina Müllner. That makes the performance very sincere and very personal. An approach that also applies to Bruch’s Kol Nidrei (All Vows), a Jewish prayer recited on the eve of the Day of Atonement (Yom Kippur). A kind of musical Jewish prayer, for cello and orchestra, which was set to music by Bruch in 1880 from an existing melody. In this work we also hear an enthusiastic cellist who is accompanied by a coherent orchestra with beautifully phrased cello work, like a kind of cantor. The Konzertstück Op. 12 by the Hungarian composer Ernö Dohnányi was written in 1903-’04 and although it has no Jewish roots, it fits in seamlessly musically with the compositions of Bloch and Bruch. This creates a three-part album with special repertoire, excellent recordings of beautiful performances!

Click here for the review of Bloch’s Sonates

*Tim Posner & het Berner Symphonieorchester o.l.v Katharina Müllner: Bloch, Bruch & Dohnányi (Claves Records).

© Mattie Poels.