Het Caritas Chamber Choir zingt op hun CD All shall be Amen nieuwe, a capella gezongen werken van eigentijdse componisten.

English version below

Het Caritas Chamber Choir werd opgericht door dirigent en componist Benedict Preece met als doel om geld in te zamelen voor goede doelen en kerken. Het koor komt uit Kent. Een provincie in Engeland ten zuid-oosten van Londen waar ook de prachtige stad Canterbury ligt, bekend van zijn kathedraal en de eeuwenoude Canterbury Tales. Het Caritas Chamber Choir bestaat uit zo’n 25 (semi)professionele zangers en is uitgegroeid tot een gerenommeerd koor met hedendaags koorrepertoire

Het zesde album All shall be Amen blinkt uit in maar liefst 16 (van de 20) premiere opnames. Nieuw gecomponeerd werk, met onder andere drie composities van award-winning- en huiscomponiste Sarah Cattley en een werk van dirigent Benedict Preece.

Alle stukken op All shall be Amen hebben een religieus karakter, zoals het innemende werk Vinea mea electa van Andrew Smith. Een compositie die eigenlijk een onderdeel is van zijn Lukas Passion. Bijzonder is ook Crux fidelis, waarin de mannen (bassen) in enkele passage in het hoge register zingen, waardoor er een grote variëteit binnen de polyfonie ontstaat. In Nune dimittis wordt een solo-mannenstem in gedeeltes ondersteund door het volledige koor, waarin een Georgische-vocale-signatuur wordt afgewisseld met markante dissonanten en kristalheldere sopranen. Panga lingua (van dirigent Preece) is een werk voor de Heilige Paasweek, waarin in alle partijen solistische fragmenten zijn verwerkt, om te eindigen in één Amen. Het laatste werk is het titelstuk All shall be Amen waarin veel aspecten (dynamiek, klankkleur en toonhoogtes) van koorzang knap worden verwerkt door componist Gabriel Jackson. Het gaat te ver om de schoonheid van alle 20 werken hier te bespreken, maar de beschreven stukken geven een aardig overzicht.

Het Caritas Kamerkoor heeft een innige en warme klank waarbij de stemmen bijzonder goed mêleren en niet verbrokkelen tot 25 losse zangers, zoals dat regelmatig te horen is op vocale opnames. Dat is enerzijds een credit voor opname-technicus John Croft, maar zeker niet in de laatste plaats voor dirigent Benedict Preece, die met liefde en toewijding een koorklank creëert waarbij niet alleen het koor prachtig klinkt maar ook de (religieuze) boodschap beter overkomt.

English version

The Caritas Chamber Choir sings new, a cappella works by contemporary composers on their CD All shall be Amen.

The Caritas Chamber Choir was founded by conductor and composer Benedict Preece with the aim of raising money for charities and churches. The choir is from Kent. A province in England south-east of London where beautiful city Canterbury is located, known for its cathedral and the centuries-old Canterbury Tales. The Caritas Chamber Choir consists of approximately 25 (semi)professional singers and has grown into a renowned choir with a contemporary choral repertoire

The sixth album All shall be Amen excels in no fewer than 16 (out of 20) premiere recordings. Newly composed work, including three compositions by award-winning and resident composer Sarah Cattley and a work by conductor Benedict Preece.

All pieces on All shall be Amen have a religious character, such as the endearing work Vinea mea electa by Andrew Smith. A composition that is a part of his Luke Passion. Crux fidelis is also special, in which the men (basses) sing in the high register in a single passage, creating a great variety within the polyphony. In Nune dimittis, a solo male voice is supported in parts by the full choir, in which a Georgian vocal signature alternates with striking dissonances and crystal-clear sopranos. Panga lingua (by conductor Preece) is a work for the Holy Easter week, in which solo fragments are incorporated in all parts, ending in one Amen. The final work is the title piece All shall be Amen, in which many aspects (dynamics, timbre and pitches) of choral singing are cleverly processed by composer Gabriel Jackson. It goes too far to discuss the beauty of all 20 works here, but the described pieces provide a nice overview.

The Caritas Chamber Choir has an intimate and warm sound in which the voices blend particularly well and do not fragment into 25 separate singers, as can regularly be heard on vocal recordings. This is partly a credit to recording engineer John Croft, but certainly also a credit for conductor Benedict Preece, who with love and dedication creates a choral sound in which not only the choir sounds beautiful but also the (religious) message comes across better.

Caritas Chamber Choir: All shall be Amen (Ulysses Arts)

© Mattie Poels.