Tegen een folk-achtergrond creëert het kwartet ‘NDIAZ een unieke robuuste digitale Fest-Noz-sound.

English version below

Het kwartet ‘NDIAZ bestaat uit accordeonist Yann Le Corre, trompettist en bombarde-speler Youn Kamm, saxofonist Timothée Le Bour en percussionist Jérôme Kerihuel. Een bijzondere bezetting die wordt overgoten met dynamische en soms zelfs explosieve drums/percussie-tracks. De groep is op zoek naar een vertrouwd Bretons muzikaal klankbeeld dat door middel van mysterieuze klanklagen wordt aangevuld. Daarvoor gebruiken ze naast stevige drums/percussietracks ook elektronica met bas-loops (zoals in Hañv Yen) en effecten.

Het resultaat is heerlijk compacte & dampende muziek. Dynamisch, zeer dansbaar en daardoor uiterst geschikt voor de Fest-Noz (Bretons voor Feest van de Nacht). Grote feesten waar het vooral gaat om het (volks)dansen, al dan niet in klederdracht. ‘NDIAZ maakt deze Fest-Noz muziek toegankelijker voor een groter publiek dat op zoek is naar stevige beats met Keltische thematiek. Fraai is het accordeonspel van Le Corre dat zorgt voor een levendige passage in Horde, met een vlammend repetitief thema, of de solo in Dirheol waardoor de muziek even terugkeert naar een prachtig akoestisch timbre om vervolgens lekker los te barsten met een sax- en trompetthema tegen een stuwend ritme.

Opmerkelijk bij ‘NDIAZ zijn de trompet en saxofoon die de thematische kern vormen, steeds ferm en resoluut gespeeld. Veelal unisono maar ook zo nu en dan tweestemmig, zoals in de begintrack en titelnummer La Brune of het over-en-door-elkaar-heen spelen, zoals in het intro van Nube de Agua. Een aanpak die enigszins doet denken aan het werk van de in Parijs wonende, en van oorsprong Libanese trompettist Ibrahim Maalouf. Al beweegt de muziek van Maalouf zich tegen een Oriëntaalse en de muziek van ‘NDIAZ tegen een Bretonse achtergrond.

De muzikale aanpak van ‘NDIAZ is niet nieuw. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. We kwamen iets soortgelijks ook al tegen bij groepen als Polifonic System. Een band rond de Zuid-Franse (Marseille) zanger Manu Theron, waar polyfone zang wordt aangevuld met hechte ritmes. En de hiphop-groep Manau, die Bretonse rap toevoegt aan het Keltisch metier. ‘NDIAZ klinkt op La Brune overtuigend, zelfverzekerd en is zeker een mooie aanvulling op het rijke Bretonse repertoire.

English version

In a folk background, the quartet ‘NDIAZ creates a unique robust digital Fest-Noz sound.

The quartet ‘NDIAZ consists of accordionist Yann Le Corre, trumpeter and bombarde player Youn Kamm, saxophonist Timothée Le Bour and percussionist Jérôme Kerihuel. A special line-up that is topped with dynamic and sometimes even explosive drums / percussion tracks. The group is looking for a familiar Breton musical sound image that is supplemented by mysterious layers of sound. In addition to heavy drums / percussion tracks, they also use electronics with bass loops (like in Hañv Yen) and effects.

The result is wonderfully compact & steaming music. Dynamic, very danceable and therefore extremely suitable for the Fest-Noz (Breton for Party of the Night). Great parties, where it is mainly about (folk) dancing, whether or not in traditional costume. ‘NDIAZ makes this Fest-Noz music more accessible to a larger audience that is looking for solid beats with a Celtic theme. Beautiful is Le Corre’s accordion playing that provides a lively passage in Horde, with a flaming repetitive theme, or the solo in Dirheol, which briefly returns the music to a beautiful acoustic timbre, before bursting out nicely with a sax and trumpet theme against a driving rhythm.

Remarkably with ‘NDIAZ are the trumpet and saxophone that form the thematic core and always played firmly and resolutely. Mostly in unison, but also occasionally in two voices, as in the opening and title track La Brune or playing over and through each other, as in the intro of Nube de Agua. An approach that is somewhat reminiscent of the work of trumpeter Ibrahim Maalouf, who lives in Paris and is originally Lebanese. Although Maalouf’s music moves against an Oriental background and ‘NDIAZ’s music against a Breton background.

The musical approach of ‘NDIAZ is not new. That is no problem, of course! We also encountered something similar in groups such as Polifonic System. A band around the southern French (Marseille) singer Manu Theron, where polyphonic vocals are supplemented with tight rhythms. And the hip-hop group Manau, who add Breton rap to the Celtic metier. ‘NDIAZ sounds convincing, self-assured on La Brune and is certainly a great addition to the rich Breton repertoire.

*‘NDIAZ: La Brune (Parker Prod. / Xango)

© Mattie Poels.