Left Hand Legacy Vol 1. is een bijzonder album van pianist Folke Nauta met klarinettist Lars Wouter van den Oudenweijer en het Prisma String Trio.

English version below

Het was de Oostenrijkse concertpianist Paul Wittgenstein (1887–1961) die Maurice Ravel de opdracht gaf om zijn legendarische Concerto pour piano in D te schrijven, een concertwerk voor piano-linkerhand en orkest. Wittgenstein had in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm verloren en wilde uitvoerend musicus blijven. Als zoon van een staalmagnaat had hij de financiële middelen om componisten als Ravel, Britten en Prokofiev de opdracht te geven werken te schrijven voor piano-linkerhand. Maar ook de minder bekende componisten Ernest Walker, Josef Labor, Hans Gál en Franz Schmidt schreven in opdracht van Wittgenstein werken voor piano-linkerhand. Toen in 2001 de weduwe Wittgenstein overleed, werden de originele partituren van werken van Walker, Labor, Gál en Schmidt beschikbaar voor de musici die nu te horen zijn op het album Left Hand Legacy Vol 1.

Pianist Folke Nauta die, door focale dystonie (musiceer-kramp), zijn rechterhand niet meer kan gebruiken, werd geïnspireerd door het verhaal van Paul Wittgenstein. In het landhuis van deze 60 jaar geleden overleden pianist, ontdekte Nauta werken die (in hoofdzaak) voor de bezetting piano, klarinet en strijktrio zijn geschreven. Een eerste selectie is nu te vinden op Left Hand Legacy Vol 1. (Vol 2. wordt verwacht lente 2024).

De stukken zijn geschreven tussen 1916 en 1938 en hebben kenmerken van muziek uit de Romantiek waar melodie, ingenieus akkoordgebruik, doorwerkingen en virtuositeit belangrijke elementen zijn. Bijzonder is de Sonata no 3 in E van Josef Labor. Een 4-delige (Beethoven aandoend) compositie voor piano LH en viool, waarin beide musici elkaar fraai complementeren. Het Quartet in A van Hans Gál is een chromatisch, wat gedurfder werk, waar dynamiek, frasering en bekwaam spel soepel langs elkaar heen laveren. Het IIde deel Intermezzo lento uit het Quintet in A van Franz Schmidt blinkt niet alleen uit in meesterschap, maar ook in gedurfd spelgemak waarmee Folke Nauta op natuurlijke wijze floreert. Dit wordt nog verder uitgebouwd in het IIIde deel Scherzo, waar niet alleen virtuositeit maar ook markant en coherent samenspel het stuk avontuurlijk en boeiend maakt.

Alhoewel het gezin Wittgenstein steenrijk was en componisten als Brahms, Strauss en Mahler er huisconcerten gaven, was het alles behalve harmonisch: drie broers pleegden zelfmoord, drie zwagers werden krankzinnig en twee zussen leverden zich uit aan de Nazi’s. Toch heeft de in Wenen geboren pianist Paul Wittgenstein ervoor gezorgd dat er boeiende muziek gecomponeerd werd voor piano-linkerhand. Een deel van dat imposante repertoire is nu te horen op het innemende album Left Hand Legacy Vol 1.

Meer muziek van het Prisma String Trio Klik hier

English version

Left Hand Legacy Vol 1. is a special album by pianist Folke Nauta with clarinetist Lars Wouter van den Oudenweijer and the Prisma String Trio.

It was the Austrian concert pianist Paul Wittgenstein (1887–1961) who commissioned Maurice Ravel to write his legendary Concerto pour piano in D, a concerto for piano left hand and orchestra. Wittgenstein had lost his right arm in World War I and wanted to remain a performing musician. As the son of a steel magnate, he had the financial resources to commission composers such as Ravel, Britten and Prokofiev to write works for piano left hand. But the lesser-known composers Ernest Walker, Josef Labor, Hans Gál and Franz Schmidt also wrote works for piano left hand on behalf of Wittgenstein. When the widow Wittgenstein died in 2001, the original scores of works by Walker, Labor, Gál and Schmidt became available to the musicians and can now be heard on the album Left Hand Legacy Vol 1.

Pianist Folke Nauta, who, due to focal dystonia (musician’s cramp), can no longer use his right hand. He was inspired by the story of Paul Wittgenstein. In the country house of this pianist, who died 60 years ago, Nauta discovered works that were (mainly) written for the instrumentation of piano, clarinet and string trio. A first selection can now be found on Left Hand Legacy Vol 1. (Vol 2. expected Spring 2024).

The pieces were written between 1916 and 1938 and have characteristics of music from the Romantic era, where melody, special use of chords, development and virtuosity are important elements. Wonderful is the Sonata no 3 in E by Josef Labor. A four piece (Beethoven-like) work for piano LH and violin, in which both musicians complement each other beautifully. The Quartet in A by Hans Gál is a chromatically somewhat more daring work, where dynamics, phrasing and skilful playing smoothly navigate past each other. The second movement Intermezzo lento from the Quintet in A by Franz Schmidt not only excels in mastery, but also in daring ease of play with which Folke Nauta flourishes naturally. This is further developed in the thirth part Scherzo, where not only virtuosity but also striking and coherent interplay make the piece fascinating and adventurous.

Although the Wittgenstein family was immensely wealthy and composers such as Brahms, Strauss and Mahler gave concerts at their house, it was anything but harmonious: three brothers committed suicide, three brothers-in-law went insane and two sisters handed themselves over to the Nazis. Nevertheless, the Vienna-born pianist Paul Wittgenstein has ensured that fascinating music has been composed for piano left hand. Part of that impressive repertoire can now be heard on the captivating album Left Hand Legacy Vol 1.

More music by the Prisma String Trio Click here

Folke Nauta, Lars Wouter van den Oudenweijer en het Prisma String Trio: Left Hand Legacy Vol 1. (Cobra Records)

© Mattie Poels.