AADO is de titel van de bijzondere solo-CD van de Senegalese kora-speler (West-Afrikaanse harp) Kadialy Kouyate.

English version below

Kadialy Kouyate is een singer-songwriter uit het zuiden van Senegal. Tegenwoordig woont hij in Londen waar hij o.a. les geeft aan de Soas University (School of Oriental and African Studies). Hij groeide op in de Mandinka cultuur die voorkomt in The Gambia, Senegal, Guinee-Bissau en Mali. Een cultuur vol verhalen, veelal gezongen met o.a. kora-begeleiding. Bijzonder is nu het album AADO, waarop Kadialy Kouyate niet zingt, maar instrumentale stukken laat horen. Eigen werk dat geïnspireerd is op de Mandinka cultuur. Een cultuur waar morele gewoontes en waarden zeer belangrijk zijn. Zoals elkaar groeten & het beste wensen, gastvrijheid, onbaatzuchtigheid en respect voor de cultuur. Al deze thema’s komen terug in zijn muziek. Dat wil zeggen, Kouyate is geïnspireerd door deze (universele) thema’s en componeerde negen stukken, negen liederen zonder tekst. Als luisteraar zijn deze levens-thema’s niet zo herkenbaar in de muziek maar dat geeft helemaal niets. De stukken hebben een organische levensvreugde waar een enorme positiviteit uit spreekt. Zo is Buna een stuk over gastvrijheid. De openingsmaten hebben een beweeglijke ritmiek die ook nog eens fraai over twee handen wordt verdeeld, waardoor je wordt onthaalt om binnen te treden in de warme klanken van de kora. Het stuk Thiosano heeft een melodisch thema waarmee de muzikale erfenis wordt geëerd. Veel composities beginnen met een inleiding, een intro die je laat kennismaken met de toonsoort, met het timbre en de kleur van de tonen-reeks. Een wijze die we overigens ook terugvinden binnen de klassieke Oriëntaalse muziek waar het taksim heet. Kadialy Kouyate bewijst met AADO een eer aan zijn cultuur. Hij is een gedreven en vaardig musicus die niet alleen fraai de thema’s speelt, maar deze ook mooi versiert met snelle trillers en er vervolgens zeer vakkundig over improviseert.

English version

AADO is the title of the special solo CD by the Senegalese kora player (West African harp) Kadialy Kouyate.

Kadialy Kouyate is a singer-songwriter from southern Senegal. He currently lives in London where he teaches at the Soas University (School of Oriental and African Studies). He grew up in the Mandinka culture that occurs in The Gambia, Senegal, Guinea-Bissau and Mali. A culture which is full of stories, often sung with, among other things, kora accompaniment. Special is now the album AADO, on which Kadialy Kouyate does not sing, but plays instrumental pieces. His own compositions are inspired by the Mandinka culture. A culture where moral habits and values ​​are very important. Such as greetings & giving best wishes, hospitality, selflessness and respect for the culture. All these themes are reflected in his music. That is, Kouyate was inspired by these (universal) themes and composed nine pieces, nine songs without lyrics. As a listener, these life-themes are not so recognizable in the music, but that doesn’t matter, the music is great! The pieces have an organic joie de vivre that expresses enormous positivity. For example, Buna is a piece about hospitality. The opening bars have a moving rhythm that is also nicely divided over two hands, so that you are welcomed to enter the warm sounds of the kora. The piece Thiosano has a melodic theme that honors the musical heritage. Many compositions start with an introduction, an intro that introduces you to the key, the timbre and the color of the scale. A way that we also find in classical Oriental music, where it is called taksim. With the album AADO Kadialy Kouyate pays a tribute to his culture. He is a passionate and skilled musician who not only plays the themes beautifully, but also nicely decorates them with fast ornaments and then improvises very skillfully!

  • Kadialy Kouyate: AADO (ARC Music Records / Naxos)

© Mattie Poels.