Onze zuiderburen zijn goed in het conserveren en herwaarderen van hun muzikaal verleden. Kijk maar eens naar de Gentse folk-scene die uitpuilt van bijzondere groepen die oude liedboeken en manuscripten raadplegen en er een eigen draai aan geven. Iets soortgelijks doet WÖR. Een kwintet dat op zoek ging naar carillon-traditie, die torenhoog uitpakt.

English version below

Muziek naspelen en erop variëren is zo oud als de muziek zelf. Een mooi voorbeeld is het boek Der Fluyten Lust-hof van de blinde Utrechtse blokfuittist Jacob van Eyck (1590-1659). Hij noteerde bekende melodieën en schreef variaties uit, die tot op de dag vandaag bewaard zijn gebleven. Iets soortgelijks gebeurde destijds (en nog steeds) bij de carillons: een hoog in de kerktoren verscholen groot klokkenspel dat bespeeld wordt door de beiaardier die bekende melodieën noteerde en erop varieerde. Deze  melodieën klinken over de stad en het platteland en werden de ‘hits’ van hun tijd. Een bijzonder metier uit de lage landen waar de Vlaamse groep WÖR zijn inspiratie uit put. Alle stukken op hun derde album About Towers zijn traditionals en bewerkt tot eigentijdse folk waar de carillon-traditie prachtig doorheen kleurt. Soms letterlijk, want in enkele stukken horen we het carillon uit de Sint-Pietersbanden-kerk uit Lommel, bespeeld door Liesbeth Janssens. Prachtige variaties in Aria, statig in Bien Amoureux en zelfs solo-carillon in Fiocco. Alle stukken zijn met zorg en kwaliteit gearrangeerd. Ketting dat flaneert met accordeon met een vurig middendeel van viool en sax. Schitterend zijn de tegenmelodieën in het koraalachtige Mr. Kennis met een knipoog naar J.S. Bach die we trouwens ook tegenkomen in BWV ReWÖRked waar de accordeon letterlijk BACH citeert. Het album eindigt met Cecilia, een bespiegelende ode aan de patroonheilige-van-de-muziek. About Towers is een buitengewoon innoverend concept-album waar WÖR met succes hoog van de toren blaast.

English version

Belgium musicians are good at preserving and reliving their musical past. Just take a look at the Ghent folk scene that is brimming with special groups that consult old songbooks and manuscripts to give them their own twist. WÖR works similar. A quintet that went in search of the carillon tradition which is absolute great.

More music by WÖR click here.

Playing and varying music is as old as the music itself. A good example is the book Der Fluyten Lust-hof by the blind Dutch recorder player Jacob van Eyck (1590-1659) from Utrecht. He wrote down well-known melodies and arranged variations, which have been preserved to this day. Something similar happened at the time (and still does) with the carillons: a large carillon, hidden high in the church tower, is played by the carillonneur, who wrote down and varied well-known melodies. These melodies sound around the city and the countryside and became the ‘hits’ of their time. A special profession from the low countries which the Flemish group WÖR draws its inspiration to. All the pieces on their third album About Towers are traditionals and adapted into contemporary folk. In their arrangements the carillon tradition beautifully coloured the music. Sometimes literally, because in some pieces we hear the carillon from the Sint-Pietersbanden church in Lommel, played by Liesbeth Janssens. Beautiful variations in Aria, stately in Bien Amoureux and even solo carillon in Fiocco. All pieces are arranged with care and quality. Like the composition Ketting that strolls with accordion with a fiery middle part of violin and sax. The counter-melodies in the chorale-like Mr. Knowledge with a nod to J.S. Bach, which we also encounter in BWV ReWÖRked, where the accordion literally quotes BACH’s music. The album ends with a reflective and nice tribute to the patron saint of music Cecilia. About Towers is a splendid extraordinarily innovative concept album by a wonderful band!

  • WÖR: About Towers (ARC Music Co.)

© Mattie Poels.