De Zwitserse blokfluitiste Muriel Rochat Rienth is een opvallend musicus die al uitblonk op haar album ‘The Complete Recorder Sonates‘ van G.F. Händel (uit 2016) dat ze opnam i.s.m. met klavecinist Andrés Alberto Gómez. Begin dit jaar verscheen haar album ’12 Fantasias’ met werk van Telemann. Een verbluffende collectie waarop ze solo te horen is.

English version below

Wie vermoedt dat blokfluit-solo eentonig of saai zou zijn, moet maar eens naar deze 12 fantasieën van Telemann luisteren, uitgevoerd door de  Zwitserse blokfluitiste Muriel Rochat Rienth. Haar spel straalt een absolute rust uit. De ’12 Fantasias’ werden oorspronkelijk gecomponeerd voor traverso (dwarsfluit), maar door het bereikverschil tussen traverso en blokfluit zijn de composities een terts of kwart hoger geschreven om ze voor blokfluit speelbaar te maken.

Met name in solowerk wordt een musicus gedwongen om tijdens de uitvoering de tijd te nemen om de muzikale dictie goed uit te diepen en alle frases exact en gedegen te laten horen. Er klinkt immers maar één instrument en je kunt je niet ‘verbergen’ achter begeleiding van viola da gamba en/of klavecimbel. Instrumenten die zo gebruikelijk zijn in de muziek van Telemann, Bach en tijdgenoten uit de Barok. Muriel Rochat Rienth slaagt erin om elke toon die ze speelt te laten resoneren. Haar muzikale ‘uitspraak’, haar embouchure, klinkt fantastisch en verzorgd. Elke toon die ze speelt krijgt de aandacht die zij verdient. Zo krijgen de lage tonen soms net iets meer de nadruk (door volume of kleine vertraging) omdat zij de begeleiding vormen en de Basso Continuo (B.C.) suggereren. Een compositie-techniek voor een solo-werk die Telemann prachtig heeft uitgediept waarbij de componist wel de akkoorden (inwendig) hoorde, maar ze zo vertaalde naar de compositie dat wij als luisteraar de samenklanken, door de snelle arpeggio’s en ‘bastonen’, ook waarnemen. Op een blokfluit is het immers onmogelijk om meer dan één toon (akkoord) tegelijk te spelen. Hierdoor ontstaat een soort muzikaal ‘watermerk’ dat de uitvoerend musicus goed moet begrijpen om deze vakkundig uit te kunnen voeren om de muzikale boodschap correct over te brengen. En dat is precies wat Muriel Rochat Rienth doet, en dat doet ze briljant en dat is genieten!

English version

The Swiss born recorder player Muriel Rochat Rienth is a remarkable musician who excelled on her album ‘The Complete Recorder Sonatas‘ by G.F. Händel (from 2016) she recorded together with harpsichord player Andrés Alberto Gómez. At the beginning of this year her album ’12 Fantasias’ by Telemann was released. An amazing collection on which she can be heard solo on recorder.

Anyone who suspects that recorder solo would be monotonous or boring, should listen to these ’12 fantasies’ of Telemann, performed by the great Swiss recorder player Muriel Rochat Rienth. Her musical craftsmanship exudes absolute tranquility. The ’12 Fantasias’ were originally composed for traverso (flute), but due to the range difference of traverso and recorder, the compositions are written a third or quarter higher to make them playable for recorder.

Particularly in solo work a musician is forced to take the time during the performance to thoroughly explore the musical diction and let all phrases sound exactly and thoroughly. Yes indeed, there is only one instrument and you can not ‘hide’ behind accompaniment of viola da gamba and / or harpsichord. Instruments which are so common in the music of Telemann, Bach and contemporaries of the Baroque. Muriel Rochat Rienth manages to let every note beautifully resonate. Her musical ‘statement’, her embouchure, sounds fantastic. Every tone she plays receives the attention it deserves. The low tones are sometimes given a little more emphasis (by volume or small delay) because they suggest the accompaniment, the Basso Continuo (B.C.). A composition technique for a solo work that Telemann beautifully explored in which the composer heard the chords (internally), and translated them into the composition so that we, as listeners, through the fast arpeggios and ‘bass tones’, also perceive them. After all, on a recorder it is impossible to play more than one tone (chord) at the same time. This creates a sort of musical ‘watermark’ that the performing musician needs to understand in order to be able to perform these skillfully in order to convey the musical message correctly. And that is exactly what Muriel Rochat Rienth does, virtuoso and very well played and that is enjoyment!

  • Muriel Rochat Rienth: ’12 fantasies’ / G.F. Telemann (Vanitas/Challenge Records)

© Mattie Poels.