Het nieuwste project van de ûd-speler (Arabische luit) Rahim AlHaj heet ‘Letters from Iraq’. Een metaforisch album waarop deze Irakese musicus een magische brug slaat tussen Arabische en West-Europese muziek tegen de achtergrond van het verscheurde Irak.

English version below

Rahim AlHaj woont tegenwoordig in Albuquerque (New Mexico). Leert vanaf zijn 8ste de ûd bespelen, studeert tot 1990 aan het Conservatory of Music in Bagdad en wint diverse onderscheidingen Een jaar later, in 1991, verblijft hij als politiek vluchteling in Jordanië, Syrië en uiteindelijk vestigt hij zich in New Mexico (V.S.), waar hij in 2008 Amerikaans staatsburger wordt. Rahim AlHaj wordt benaderd door producer Sonneborn om stukken te schrijven die een versmelting vormen van westerse en Arabische muziek. Hij kiest voor de bezetting strijkkwartet aangevuld met contrabas en percussie. Het resultaat is een voortreffelijk amalgama van Arabisch/Westerse muziek met de ûd in de hoofdrol. Arabische muziek die van oorsprong unisono (een-stemmig) is, wordt deels voortgezet in de muziek van AlHaj. Thema’s worden eenstemmig ondersteund door viool, cello of contrabas, waar de overige strijkers versieringen spelen, aanvullen of verbinden met lange, legato gespeelde tonen zoals in ‘Going Home‘ (Rahim). Deze werkwijze is niet nieuw en kwamen we al tegen op het ‘Al Tarab’-ud-Festival‘ waar componisten hele symfonie-orkesten lieten opdraven om een doorgewinterde mix van Arab/Westerse muziek ten gehore te brengen.

Echter de muziek van Rahim AlHaj heeft die prachtige melancholische inslag. In 8 stukken, ‘8 Letters’. horen we een overwegend weemoedig timbre, op de laatste compositie ‘Voices to Remember’ – Zianab‘ na, dat een soort euforie laat horen waarin Irak herenigd is, klaar voor een nieuwe toekomst. Prachtig hoe strijkers en ud elkaar thematisch aanvullen in fraai gearrangeerde stukken die een verhaal vertellen van een land in oorlog. Waar onbereikbare liefdes geen doorgang kunnen vinden vanwege geloof, waar vogels vliegen die wél genieten van de vrijheid of mensen ternauwernood ontsnappen aan een aanslag. Wie tegen dit vreselijke decor de muziek van Rahim AlHaj beluistert, zal intens worden meegevoerd in een oost/westerse ambiance waar iedereen gelukkig wil zijn en waar het album ‘Letters From Iraq’ een duidelijke taal spreekt!

English version

The latest project of the ûd player (Arabic lute) Rahim AlHaj is called ‘Letters from Iraq‘. A metaphorical album on which this Iraqi musician creates a magical bridge between Arab and Western music in the background of a torn Iraq.

Nowadays Rahim AlHaj lives in Albuquerque (New Mexico). He learned to play the ûd from his 8th. Until 1990 het studied at the Conservatory of Music in Baghdad and wins various awards. One year later, in 1991, he resides as a political refugee in Jordan, Syria and eventually settles in New Mexico, USA, where he becomes an American citizen in 2008. Rahim AlHaj was approached by producer Sonneborn to write music that form a fusion of Western and Arab music. He chooses for a string quartet complemented with double bass and percussion. The result is an excellent amalgam of Arab / Western music with the ûd in the center. Arabic music, which is originally unisono (one-voice), is partly continued in AlHai’s music. Themes are unanimously played by violin, cello or double bass, where the other strings play or complement or add long legato played lines such as ‘Going Home‘ (Rahim). This way of composing is not new and we already encountered at the ‘Al Tarab’ ud-Festival‘ where composers performed whole symphony orchestras to hear a seasoned mix of Arab / Western music.

However, Rahim AlHaj’s music has that beautiful melancholic touch. In 8 compositions, ‘8 Letters’, we predominantly hear a lovely and soul-full timbre, except the final composition ‘Voices to Remember‘ – Zianab ‘, which shows a kind of euphoria in which Iraq is reunited, ready for a new future. Beautiful how strings to complement the ûd in beautifully arranged pieces that tell a story of a country in war. Where unreachable marriages can not be arranged because of faith, where birds fly and enjoy freedom or people escape from an (terrorism) attack. For those who listened to Rahim AlHaj’s wonderful music will be brought along in a wonderful Eastern / Western atmosphere where everyone wants to be happy, where the album ‘Letters From Iraq’ speaks a clear language!

  • Rahim AlHaj: ‘Letters From Iraq‘ (Smithsonian Folkways / Music&Words).

© Mattie Poels.