Op het album Of Ancient Days verklankt componist Trevor Grahl op onnavolgbare wijze het Scheppingsverhaal op het hyperorgel, gelardeerd met de partita Sie Gegrüsset, Jesu Gütig van J.S. Bach, prachtig uitgevoerd door Francesca Ajossa.

English version below

Langzaamaan heeft de klank-elektronica zich steeds verder ontwikkeld en is sinds de jaren ’80 ook het kerkorgel-imperium binnengedrongen. Dat vinden we ook bij klassieke organisten zoals André Nieuwkoop die improviseert op het kerkorgel, elektronica toevoegt en gezangen begeleidt in goed gevulde kerken met zo’n 1500 mensen.

De Canadese componist Trevor Grahl gaat nog een stapje verder. Zijn compositie Of Ancient Days verbeeldt de klankwereld van het Scheppingsverhaal op het splinternieuwe hyperorgel in het Orgelpark in Amsterdam. Het Sauerorgel en later het Utopia Barokorgel blijven beiden in tact waarbij de klanken akoestisch blijven, alleen de aansturing gebeurt nu via de computer. Hierdoor kan deze aansturing zo precies worden afgesteld dat er een nieuw en breed scala van klank-combinaties ontstaat. Van magistraal groot tot zuchtend klein, van dynamisch forte tot pianissimo zacht. Het hyperorgel twinkelt, ronkt, klopt, tikt, piept, suist, ratelt en rochelt in het overweldigende, zesdelige Scheppingsverhaal Of Ancient Days (voorafgaand door Unda Maris: In den Beginne). De klankkleuren zijn ongrijpbaar en beeldend in een universum van kleurrijke klankverbeelding. Trevor Grahl is niet alleen de componist van dit unieke werk maar ook de organist die op uitstekende wijze dit klinkend schouwspel uitvoert en het orgel in een nieuw en innovatief daglicht plaatst.

Organiste Francesca Ajossa lardeert Of Ancient Days met de partita Sie Gegrüsset, Jesu Gütig van J.S. Bach. Tussen elk deel van het Scheppingsverhaal vormen de koraal en de elf variaties een soort verwelkoming of begroeting (Gegrüsset). Bach’s werk wordt met zorg en aandacht uitgevoerd en vormt een frisse antithese die juist door Ajossa’s innemende spel nog meer diepgang krijgt.

English version

On the album Of Ancient Days, composer Trevor Grahl performs the creation story in an inimitable way on the hyper organ, interspersed with the partita Sie Gegrüsset, Jesu Gütig by J.S. Bach, excellent performed by Francesca Ajossa.

Sound electronics has slowly developed further and has also penetrated the church organ empire since the 1980s. We also find this with classical organists such as André Nieuwkoop who improvises on the church organ, adds electronics and accompanies hymns in well-filled churches with around 1,500 people.

Canadian composer Trevor Grahl goes even a step further. His composition Of Ancient Days depicts the sound world of the Creation story on the brand new hyper organ in the Orgelpark in Amsterdam (The Netherlands). The Sauer organ and later the Utopia Baroque organ both remain intact and the sounds remain acoustic, but the control is now done via the computer. This allows the control to be adjusted so precisely that a new and wide range of sound combinations is created. From majestically huge sounds to sighingly small, from dynamic forte to pianissimo soft. The hyper organ twinkles, whirrs, knocks, ticks, squeaks, whooshes, rattles and rolls in the overwhelming, six-part Creation Story Of Ancient Days (preceded by Unda Maris: In the Begining). The timbres are elusive and evocative in a universe of colorful sound imagination. Trevor Grahl is not only the composer of this unique work but also the organist who excellently performs this resounding spectacle and places the organ in a brand new and innovative light.

Organist Francesca Ajossa intersperses Of Ancient Days with the partita Sie Gegrüsset, Jesu Gütig by J.S. Bach. The choral and the eleven variations form a kind of welcome or greeting (Gegrüsset), between each part of the Creation Story. Bach’s work is performed with care and attention and forms a fresh antithesis that is given even more depth by Ajossa’s endearing playing.

Trevor Grah: Of Ancient Days (Cobra Records)

© Mattie Poels.