De Nederlandse jazz-zangeres, dirigente en componiste Vivienne Aerts slaat met haar nieuwe album Typuhthâng een brug tussen vrouwen(rechten), chocolade en muziek.

English version below

Typuhthâng is een wereldwijd project dat wordt opgedragen aan het cacaoboerinnen-collectief Femmes de Virung in Congo. Een organisatie die opkomt voor vrouwen die vaak werken en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Zo’n 1500 vrouwen worden, door middel van het verbouwen van cacao, geholpen om hun levensstandaard te verhogen. De interesse werd gewekt bij Vivienne Aerts doordat ze sprak met oprichter Philipp Kauffmann van Original Beans Chocolate die de vrouwen helpt om cacao te verbouwen en een boomkwekerij op te zetten.

Vivienne Aerts gebruikt muziek om een bewustwording in gang te zetten, om via de muziek het project van Femmes de Virung onder de aandacht te brengen. Zo’n 100 musici uit 40 landen werkten mee. Typuhthâng bevat, naast zes composities, vier soundscapes die bestaan uit locatie-opnames uit het Virunga State Park in Congo, waar de Femmes de Virung wonen en werken, opgenomen door Pennie Taylor en aangevuld met samples van de muzikanten. De opnames van de instrumenten als strijkers, blazers, gitaar en drums/percussie als veldopnames en geluidscollages werden door Aerts verzameld in haar studio en aangevuld met haar vocalen.

Het resultaat is een vindingrijk album waar je via de soundscapes, op avontuurlijke wijze kennis maakt met de ontwikkeling van hard werkende vrouwen van de Femmes de Virung. Hoe ze er werken, het planten van bomen voor het creëren van schaduw, het geluid van de cacao-zeven en tot slot een onbewerkte opname van Pygmeeën-zang uit Kivu, een regio in het oosten van Congo.

Vivienne Aerts heeft een heldere stem die soepel over de diverse arrangementen beweegt. Zo is You’re my Morning (YouTube) een strelend stuk met prachtige duduk (dubbelriet-instrument uit Armenië) gespeeld door Inna Dudukina en harmonica-solo Hermine Deurloo. Andere stukken zijn soms grillig, met dissonante strijkerspartijen zoals in The Way You Touched my Hand of spannende melodieën (Silence) of Concept of Falling met breekbare chromatiek en prachtige solo van pianiste Ga Young Bae, terwijl What Will We Be een warme Cubaanse bolero is, geschreven voor een groter jazz-ensemble.

Typuhthân is een boeiend project, gevarieerd en inhoudelijk, zeker als je bedenkt dat maart 2023 de Internationale Vrouwenmaand is. Saillant detail: voor wie er snel beslist en de CD bestelt, krijgt bij het album een Femmes de Virung reep chocolade meegeleverd. En die is lekker, dat kan ik je verzekeren!

English version

The Dutch jazz singer, conductor and composer Vivienne Aerts bridges the gap between women’s rights, chocolate and music with her new album Typuhthâng.

Typuhthâng is a global project dedicated to the women’s collective Femmes de Virung in Congo. An organization that stands up for women who often work and live in appalling conditions. About 1500 women are helped to raise their standard of living by growing cocoa. Vivienne Aerts became interested when she spoke to founder Philipp Kauffmann of Original Beans Chocolate, who helps women grow cocoa and set up a tree nursery.

Vivienne Aerts uses music to create awareness, to bring the project of Femmes de Virung to the attention through music. About 100 musicians from 40 countries participated. Typuhthâng contains, in addition to six compositions, four soundscapes consisting of location sounds from the Virunga State Park in Congo, where the Femmes de Virung live and work, recorded by Pennie Taylor and supplemented with samples from the musicians. The recordings of the instruments such as strings, horns, guitar and drums/percussion as field recordings and sound collages were collected by Aerts in her studio and supplemented by her vocals.

The result is an inventive album where you get to know the development of the hard-working women of the Femmes de Virung in an adventurous way through the soundscapes. How they work there, the planting of trees to create shade, the sound of the cocoa sieves and finally an unedited recording of Pygmy singing from Kivu, a region in eastern Congo.

Vivienne Aerts has a clear voice that moves smoothly over the various arrangements. You’re my Morning (YouTube), for example, is a caressing piece with beautiful duduk (double reed instrument from Armenia) played by Inna Dudukina and harmonica solo Hermine Deurloo. Other pieces are sometimes whimsical, with dissonant string parts such as in The Way You Touched my Hand or exciting melodies (Silence) or Concept of Falling with fragile chromaticism and beautiful solo by pianist Ga Young Bae and while What Will We Be is a warm Cuban bolero, written for a larger jazz ensemble.

Typuhthân is a fascinating project, varied and substantive, especially when you consider that March 2023 is International Women’s Month. An interesting detail: those who act quickly to buy the CD, will receive a Femmes de Virung bar of chocolate with the album. And it is delicious, I can assure you!

*Vivienne Aerts: Typuhthân (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.