Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Russische componist Vladimir Martynov, is de 7-delige Martynov Edition CD-box uitgebracht.

English version below

Vladimir Martynov (1946) is een breed georiënteerd componist. Hij schreef seriële en elektronische muziek en zelfs de rockopera Seraphic Visions from St. Francis of Assisi. Hij studeerde piano en compositie aan het Conservatorium van Moskou, waar hij in 1971 afstudeerde. Tevens is hij musicoloog en bestudeerde de religieuze muziekgeschiedenis, middeleeuwse Russische en Europese muziek. Op deze prachtige collectie Martynov Edition treffen we stukken aan die hij schreef tussen 1976 en 2006. Muziek die zich beweegt tussen minimal-music, renaissance, naar post-romantiek en modern. Deze stijlen wisselen elkaar organisch af in onverwachte wendingen en transities. Om te beginnen met de 11-delige serie Part1: Book for Instruments, dat opent met drie instrumentale stukken, gevolgd door Part 2: Song of Books, met acht Kerstliedjes, ontwapenend gezongen door het Grand Children Choir. Liedjes met een groot nationaal karakter. Night in Galicia (West Ukraine) opent met het stuk A-O-EH-EE-U, waarin de A O E O-klanken heel langzaam samensmelten tot een zeer interessant vocaal stuk. In dit werk komen drie werelden samen: het Superieure, God en de mensen. In steeds sneller opvolgende ritmes, versmelten de klanken en ontstaan op organische wijze de taal, de woorden. Een werkelijk fascinerende compositie die prachtig wordt uitgevoerd door het Dmitry Pokrovski Folk Ensemble, samen met het Opus Posth Ensemble o.l.v. Tatiana Grindenko, violiste en voormalig partner van Martynov.

In de composities van Martynov zijn melodie en herkenbare thema’s van groot belang, wat overduidelijk naar voren komt in zijn Requiem. In het eerste deel, Introïtus, wordt daar nog een adembenemende inzet van strijkers aan toegevoegd, die uit de hoogte binnenschrijden, als een engel die het licht komt brengen…. Beeldend en meesterlijk! Iets soortgelijks treffen we aan in zijn Stabat Mater, al worden daar de minimal-muziek-frases zeer gangbaar, die met verve gemixt worden met post-romantische passages. Minimal-muziek treffen we ook aan in zijn Dance with the Dead Friend uit 2004 voor piano en orkest. Het stuk opent met korte piano-solo frases, die steeds worden herhaald met lange tussenposes van soms wel 30 seconden. Het werk ontpopt zich uiteindelijk tot een transparant en open gearrangeerd moderne compositie, vol subtiele, chromatische spanning. Dit werk wordt gevolgd door Come in! voor viool en strijkorkest, met een Tchaikovskiaanse melancholie, zoals we aantreffen in zijn Serenade for Strings. De Lamentaties of Jeremiah (uit 1992) is een 9-delig werk voor mannenkoor a-capella, met teksten uit het Oude Testament. De muziek is gebaseerd op de Russische Orthodoxe Kerkmuziek. Martynov gebruikt de lang liggende (grond)tonen, met veel voor- en nazang en solistische passages. Het werk wordt bevlogen gezongen door het SIRIN Vocal Ensemble. De compositie Der Abschied is een requiem voor Ivan Martynov, de vader van Vladimir. In een soort zucht van repeterende, ademende strijkers ontstaat een puls waarin kleurrijke akkoorden voorbij komen, als metafoor voor de ademhaling tijdens de laatste dagen van de vader van de componist. Een fraaie compositie die met een minimal-music structuur schuurt langs een pijnlijk en hartverscheurend tafereel. Tot slot Singapore I en II. Ook weer zo’n fascinerende compositie. Martynov schreef deze in opdracht van de ambassadeur van Singapore in Moskou. Een werk waar het gezongen woord Singapore wordt ondersteund door ritme (handgeklap) en zich verderop ontpopt tot feestelijke, Aziatische muziek, gevolgd door een a-capella gezongen Singapore II.

Vladimir Martynov componeerde originele en gevarieerde stukken, zowel vocaal als instrumentaal, die worden gebracht met grote authenticiteit en diepgang, door zowel klassiek geschoolde als traditionele musici. En alhoewel de Martynov Edition verre van volledig is, wordt het wel duidelijk dat de muziek van deze Russische componist veel meer aandacht verdient. Deze 7-delige box is daarvoor een geweldig begin!

English version

On the occasion of the 75th birthday of the Russian composer Vladimir Martynov, the 7-piece Martynov Edition CD box has been released.

Vladimir Martynov (1946) is a broadly oriented composer. He wrote serial and electronic music and even the rock opera Seraphic Visions from St. Francis of Assisi. He studied piano and composition at the Conservatory of Moscow, where he graduated in 1971. He is also a musicologist and studied religious music history, medieval Russian and European music. On this beautiful collection Martynov Edition we find pieces that he wrote between 1976 and 2006. Music that moves between minimal music, renaissance, to post-romanticism and modern music. These styles alternate organically in unexpected twists and transitions. Starting with the 11-part series Part1: Book for Instruments, which opens with three instrumental pieces, followed by Part 2: Song of Books, with eight Christmas carols sung disarmingly by the Grand Children Choir. Songs with a great national character. Night in Galicia (West Ukraine) opens with the piece A-O-EH-EE-U, in which the A O E O vowels very slowly merge into a very interesting vocal piece. Three worlds come together in this work: the Supreme, God and the people. In an ever faster succession of rhythms, the sounds merge and the language, the words, arise organically. A truly fascinating composition, beautifully performed by the Dmitry Pokrovsky Folk Ensemble, together with the Opus Posth Ensemble conducted by Tatiana Grindenko, violinist and former partner of Martynov.

Melody and recognizable themes are of great importance in Martynov’s compositions, which is evident in his Requiem. In the first movement, Introïtus, a breathtaking entry of the violins are added, which enters from a high note, like an angel bringing the light…. Imaginative and masterful! We find something similar in his Stabat Mater, although minimal music phrases become very common there, which are mixed with verve with post-romantic passages. Minimal music can also be found in his 2004 Dance with the Dead Friend for piano and orchestra. The piece opens with short piano solo phrases that are repeated over and over at long intervals of up to 30 seconds. The work eventually emerges as a transparent and openly arranged modern composition, full of subtle, chromatic tension. This work is followed by Come in! for violin and string orchestra, with a Tchaikovsky melancholy, as we find in his Serenade for Strings. The Lamentations of Jeremiah (from 1992) is a 9-part work for male choir a cappella, with texts from the Old Testament. The music is based on Russian Orthodox Church music. Martynov uses the long sounding (ground) tones, with a lot of front and back vocals and solo passages. The work is sung with passion by the SIRIN Vocal Ensemble. The composition Der Abschied (The Farewell) is a requiem for Ivan Martynov, Vladimir’s father. In a kind of sigh of repetitive, breathing strings, a pulse is created in which colorful chords pass by, as a metaphor for breathing during the last days of the composer’s father. A beautiful composition that scrapes along a painful and heartbreaking scene in a minimal-music structure. Finally Singapore I & II. Another fascinating composition. Martynov wrote this on behalf of the ambassador of Singapore in Moscow. A work in which the sung word Singapore is supported by rhythm (clapping hands) and further on develops into festive, Asian music, followed by an a cappella sung Singapore II.

Vladimir Martynov composed original and varied pieces, both vocal and instrumental, which are performed with great authenticity and depth by both classically trained and traditional musicians. And although the Martynov Edition is far from complete, it becomes clear that the music of this Russian composer deserves much more attention. This 7-part box is a great start for that!

*Martynov Edition (Brilliant Classics)

© Mattie Poels.